“Vi behöver mötas mellan bubblorna”

– Engagerad diskussion om byggregler och bostäder för alla

Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden? Det var utgångspunkten för det frukostseminarium som Rätt från början arrangerade den 22 november 2019.
– Jag tror att det lönar sig långsiktigt att bygga så att många grupper av människor kan bo i bostäderna, framhöll Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Ines Uusmann, tidigare vd för Boverket, fördelade ordet vid frukostseminariet och den avslutande paneldebatten. Det var många i rummet som ville göra inlägg i debatten, inte bara paneldeltagarna. Särskilt när frågan kom in på vad som behövs för att bygga bostäder som fungerar för alla.

Det “kvadratsmarta” boendet

Rätt från början samarbetar med bostadsföretaget Ikano bostad i syfte att få igång samskapande processer för universell utformning, där personer med funktionsnedsättning kan komma in tidigt i utvecklingsprocesser. Ikano bostad vill bygga bostäder som många kan efterfråga. Företaget har sina rötter i IKEA-familjen och har stort fokus på social hållbarhet och att hitta lösningar “som gör vardagen enklare för de många människorna“.

Ikano inriktar sig på att hitta bygga så kvadratsmart som möjligt. Att Ikano förordar det kvadratsmarta boendet och vill göra mindre lägenheter har flera förklaringar. Det handlar bland annat om behovet av billigare bostäder för att fler ska kunna efterfråga en bostad, men det handlar också om miljöfrågor:

– Det är ett sätt att få ner boendekostnaden. Men sen har vi också klimatfrågorna. Tittar man globalt finns det stora krafter som driver på för att bygga mindre. Jag efterfrågar mer forskning och kunskap. Det är lite därför vi har gått in i det här, säger Lotta Sjödin från Ikano bostad.

BIld på paneldeltagare. Från vänster: Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig, Lotta Sjödin, Ikano bostad och Daniel Koch, KTH.
Från vänster: Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig, Lotta Sjödin, Ikano bostad och Daniel Koch, KTH.

Många inlåsningseffekter

Men alla kan inte leva i små lägenheter. Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig, påpekar att hyresgäster har olika behov i olika delar av livet och att små lägenheter bara fungerar under en period av livet. Sedan behöver man flytta. Men då finns det många inlåsningseffekter som gör det svårt att flytta.

– Och om man har behov av god tillgänglighet och behöver bostadsanpassning – då kan man inte flytta.

Arkitekturforskaren Daniel Koch från KTH påpekar att det även finns stora ekonomiska hinder för människor att flytta.

– När vi pratar om möjligheten att flytta eller byta bostad är det inte så att vi har ett överskott på bostäder i samhället. Vi har ett enormt underskott. Om man tvingas flytta kan det bli väldigt långt eller väldigt dyrt, säger Daniel Koch.

Skilda perspektiv

Utredningen Modernare byggregler lämnade nyligen sina förslag som syftar till förenklingar av byggreglerna. Många av byggbranschens företrädare hoppas att förändringarna ska göra det möjligt att bygga billigare och mer kvadratsmarta bostäder. Inom byggbranschen har det länge funnits en opinion för förenklingar av byggreglerna, men inom funktionsrättsrörelsen uttrycks ofta en stark oro över att förenklingar i regelverket kommer att leda till försämringar av tillgängligheten.

Diskussionen vid frukostseminariet speglade de skilda perspektiven. Det blev en mycket engagerad diskussion mellan paneldeltagare och med ett flertal inlägg från publiken.

Bilden föreställer Karin Svensson, myndigheten ArkDes
Karin Svensson från myndigheten ArkDes.

Vid seminariet deltog även Karin Svensson, som är projektledare vid myndigheten ArkDes. Hon menar att det är viktigt att vara försiktig med att införa förenklingar i byggreglerna, särskilt med tanke på hur det ser ut i mindre kommuner.
– När vi tittar på mindre kommuner så upplever man sig mer i händerna på marknadsintressen. Då kanske reglerna är det enda man har och de blir en slags miniminivå.

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, menar att det som främst behövs är en aktiv bostadspolitik:

– Det viktigaste nu från samhällets sida är att hålla igång bostadsbyggandet. Jag är väldigt orolig för att bostadsbyggandet viker. Då tror jag att det är viktigt att fundera på hur samhället ska subventionera boendet. Jag tror att det lönar sig att långsiktigt att bygga så att många grupper av människor kan bo i bostäderna.

Bild som föreställer Marie Linder från Hyresgästföreningen.
Marie Linder från Hyresgästföreningen vill se en mer aktiv bostadspolitik.

Vi behöver mötas mellan bubblorna”

Lotta Håkansson från Funktionsrätt Sverige betonar att organisationen är angelägen att dialogen fortsätter mellan olika samhällsintressen kring universell utformning av bostäder.

– Det är kul att Ikano bostad vågar ge sig in i den här leken. Jag hoppas att fler aktörer kan vara med i den här diskussionen. Det behövs, för annars sitter vi i olika bubblor och pratar med oss själva, säger Lotta Håkansson.

Rätt från början på ArkDes

Bild på projektet Rätt från början

Rätt från början inledde det nya året med en planeringsdag i ArkDes lokaler. Det här blev också en kick-off för projektet med Diana Chafik som ny projektledare (i mitten på bilden ovan).

ArkDes är ett museum och en myndighet som ligger intill Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm. Som myndighet har de ett uppdrag att säkerställa kvalitetsaspekter inom arkitektur och design i Sverige. 

Under hösten 2019 samarbetade Rätt från början med ArkDes i samband med utskicket av en enkät om kunskapsläget för universell utformning i Sverige. Den visade att kunskapen om begreppet universell utformning är låg i Sverige, särskilt bland offentliga aktörer som är de som är ansvariga för att genomföra universell utformning enligt Funktionsrättskonventionen.

ArkDes har börjat fokusera på universell utformning de senaste åren.

–  Vi har identifierat universell utformning som ett område där det finns kunskapsluckor. Det behövs mer innovation, både i den offentliga sektorn som ska gå före, men även inom byggbranschen, säger Karin Svensson, som är projektledare för Unikt Publikt – ett nytt projekt där designers och personer med funktionsvariationer samskapar för att ta fram inkluderande lösningar för offentliga platser i Göteborg.

Bild på Karin Svensson, ArkDes
Karin Svensson arbetar bland annat med Politiken för gestaltad livsmiljö på ArkDes

Karin arbetar även med uppföljningen av Politiken för gestaltad livsmiljö. I den proposition om Politiken för gestaltad livsmiljö som riksdagen fattade beslut om 2018 nämns universell utformning och målet med politiken är att:

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”  

Läs mer om ArkDes och Politiken för gestaltad livsmiljö i Doktorandbloggen via den här länken.

Seminarium om Universell utformning ur ett rättighetsperspektiv

Loggorna för Artikel 19-projektet, Rätt från början och Arvsfonden

Universell utformning handlar om att göra rätt från början och begreppet definieras i Funktionsrättskonventionen, men hur samspelar universell utformning med rättighetsperspektivet i konventionen som helhet och dess olika rättighetsartiklar?

Det här är temat för ett seminarium som arrangeras den 21 januari 2020 av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och Independent Living Institutes projekt Artikel 19 som verktyg.

Fokus kommer ligga på forskning om universell utformning och kopplingen till rättigheterna i artikel 19 i Funktionsrättkonventionen om rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

Vi kommer särskilt in på artikel 19 c som ställer krav på att samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten ska vara tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning. Det blir även en diskussion om de politiska strategierna för genomförande av konventionens rättigheter.

Tid: 2020-01-21 klockan 14:00 – 16:00
Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 a i Sundbyberg, våning 4

Länk till anmälan:
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/seminarium-universell-utformning-och-rattigheter/

Preliminärt program:

14.00-14:10 Välkommen

14.10-14.20 Presentation av Rätt från börjans nulägesrapport om universell utformning
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början

14:20-14:40 Universell utformning – Vad är det och hur går forskningen till?
Emil Erdtman, doktorand, Rätt från början  

14.40-14.50 Kaffe

15:10-15:25 Tillgänglighet i samhället utifrån Artikel 9 i Funktionsrättskonventionen
Hans von Axelson, utredare, Myndigheten för delaktighet 

14:50-15:10 Artikel 19 c) – Vad kräver den för att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva i samhällsgemenskapen?
Ola Linder, jurist, Artikel 19 som verktyg 

15:25-15:55 Panelsamtal och diskussion om strategier för genomförande 
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet
Jamie Bolling,
 Independent Living Institute
Emil Erdtman, Rätt från början

Moderator: Mia Ahlgren

15:55-16:00 Avslutande ord
Diana Chafik, projektledare, Rätt från början

Välkommen!

Enkätundersökning: Kunskap saknas om universell utformning

Bild på en mångfald av människor i olika färger

Universell utformning har blivit en del i samhällsstyrningen inom flera områden. Men det saknas fortfarande kunskap om – och sätt att arbeta med – universell utformning hos många av landets offentliga aktörer, trots att de ska se till att universell utformning tillämpas när nya produkter, tjänster och miljöer utformas.

Det visar en enkätundersökning som gjorts av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början. Men undersökningen visar också att aktörer inom både offentlig och privat sektor har börjat bekanta sig med begreppet och det inkluderande arbetssätt det handlar om.

Det är positivt att så många kommuner tagit sig tid att svara på enkäten. Det visar att det finns ett stort intresse för universell utformning. Vi tror att det kommer att finnas goda förutsättningar för att komma igång med samskapande processer kring universell utformning framöver, säger Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige.

Universell utformning definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Det handlar om att alla nya produkter, miljöer, tjänster ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning, utan att det behövs anpassning eller specialutformning.

Sverige har åtagit sig att förverkliga rättigheterna i konventionen. Idag har Universell utformning börjat implementeras i samhällsstyrningen. Nyligen gick myndigheten Vinnova ut med en utlysning för att finansiera innovationsprojekt som utvecklar lösningar utifrån universell utformning som “stärker tillgängligheten i städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster”.

Enkätrapporten från Rätt från början tyder på att begreppet Universell utformning ännu inte har fått någon bred förankring i offentliga och privata organisationer. Bland annat efterfrågar en majoritet av de som svarade på enkäten kunskap om vad Universell utformning innebär. De öppna svaren tyder också, enligt rapportförfattaren och juristen Anna Zoteeva, på att många deltagare fortfarande likställer Universell utformning med tillgänglighet och anpassning.

Här är några av slutsatserna som går att dra från Rätt från börjans enkätrapport Universell utformning i Sverige.

 • En minoritet av de som deltog i undersökningen säger att deras organisationer använder begreppet Universell utformning i sin verksamhet (22 procent). Organisationer inom den ideella sektorn använder begreppet betydligt oftare än organisationer inom offentlig sektor.
 • Undersökningen tyder på att rättighetsbärarna är mer bekanta med universell utformning än skyldighetsbärarna. Det är statens myndigheter, kommuner och landsting som ska se till att Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomförs. Men vår undersökning visar att offentliga aktörer har lägre kunskap om universell utformning än till exempel intresseorganisationer.
 • Undersökningen visar också att kunskaperna om Universell utformning är sämre inom arbetsmarknad/HR än inom andra verksamhetsområden. Det finns anledning att undersöka de underliggande orsakerna till det resultatet.

 • Kunskapen om universell utformning är högre hos tjänstemän än hos personer i ledande befattning och förtroendevalda, vilket innebär att det behövs särskilda lösningar för att sprida kunskap till de senare grupperna.
 • Det som framförallt saknas hos många organisationer är konkreta mekanismer och arbetssätt kring Universell utformning. Endast 16 procent av de svarande har begreppet i styrdokument och bara 38 procent försöker inkludera målgrupper som i vanliga fall inte kommer till tals.

Länk till enkätrapporten Universell utformning i Sverige.
Rapportförfattare: Anna Zoteeva

Frukostseminarium om universell utformning av bostäder

Människor vid en bostadsutställning på ett torg

Varmt välkommen till ett frukostseminarium om hur universell utformning kan bidra till mer inkluderande bostadsområden.

Alla ska ha rätt till ett bra hem. Men bristen på tillgängliga och inkluderande bostäder till en rimlig kostnad är akut.

I december 2019 lämnar Kommittén för modernare byggregler förslag om övergripande krav i utformning av bostäder.  Hur kan byggregler och byggprocesser utformas för att framtidens bostadsmarknad ska bli tillgänglig för fler? På vilket sätt kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostadsområden för alla människor?

Vid frukostseminariet möts representanter för bostadsföretag, beslutsfattare, intresseorganisationer och civilsamhälle. Vi får en bild av vad som pågår och diskuterar möjligheter med att skapa inkluderande processer där vi alla kan bo och leva tillsammans på lika villkor.

Moderator är Ines Uusmann, tidigare generaldirektör för Boverket. Mer info om medverkande kommer inom kort.

I anslutning till frukostseminariet arrangeras även en workshop om universell utformning av bostäder den 22 november kl 10-12.

Medverkande: 

Daniel Koch, arkitekturforskare, KTH
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig
Lotta Sjödin, strategisk innovations och utvecklingsledare, Ikano Bostad
Karin Svensson, projektledare, Gestaltad Livsmiljö, ArkDes

Moderator är Ines Uusmann, tidigare generaldirektör för Boverket.

Länk till anmälan

Frukostseminarium: Hur kan UDL bidra till en mer inkluderande skola?

Barn i ett klassrum som använder läsplattor

Den 7 november arrangerar Rätt från början ett frukostseminarium tillsammans med Funktionsrätt Sverige.

Seminariet fokuserar på hur det pedagogiska konceptet Universell design för lärande, UDL, kan bidra till en mer inkluderande skola – och vilka erfarenheter som finns hos de skolor som introducerat det här sättet att arbeta.

Medverkande:

 • Elaine Kotte, universitetslektor, Malmö universitet. Elaine Kottes avhandling från 2017 har titeln ”Inkluderande undervisning, Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv”
 • Aida Kotorcic, grundskolelärare på Sollentuna International School. Aida Kotorcic har varit med i implementeringen av UDL i Sollentuna kommun sedan 2016. Dessutom utbildar och handleder hon kollegor inom Sollentuna kommun i UDL.

Universell utformning för lärande, UDL, är en undervisningsmetod för ökad inkludering som börjat introduceras i svenska skolor. Metoden går ut på att erbjuda flexibilitet i lärandesituationen – det ska finnas flera olika likvärdiga sätt för eleverna att bli engagerade och stimulerade till lärande, att ta till sig information och uttrycka sina inhämtade kunskaper.

Moderator: Stefan Åkerberg, utredare på Funktionsrätt Sverige

Anmälan via den här länken

Inbjudan till frukostseminarium om inkluderande utbildning (pdf)

Nulägesrapport: Utmaningar och möjligheter för universell utformning i Sverige

Den 21 januari presenterades en rapport som beskriver nuläget för arbetet med universell utformning i Sverige. Rapporten har tagits fram av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början. I rapporten betonas vikten av att skyldighetsbärarna – staten, dess myndigheter och regioner/kommuner – ökar sina kunskaper om begreppet och vad det innebär att “göra rätt från början”.

Projektet Rätt från början utgår från definitionen av universell utformning i Funktionsrättskonventionen. Av konventionens definition framgår att universell utformning innebär att det som tas fram ska kunna användas “av alla i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller specialutformning”. FN betonar också i en allmän kommentar att universell utformning ska användas vid allt nytt som utvecklas i samhället – alla produkter, miljöer, tjänster och program som vänder sig till offentligheten.

I rapporten lyfter projektet både fram utmaningar och möjligheter för att arbeta med universell utformning i Sverige.

Till utmaningarna hör en ökande segregering i samhället och bristande kunskaper om sätt att arbeta med universell utformning i praktiken, men samtidigt har universell utformning börjat implementeras i samhällsstyrningen och Rätt från början ser också ett intresse hos offentliga aktörer att integrera universell utformning i verksamheten.

Det behövs mer kunskap

Rätt från början ser ett stort behov av insatser för spridning av kunskaper om universell utformning och konkreta sätt att arbeta med begreppet som utgångspunkt. Projektets enkätundersökning under hösten 2019 kartlade kunskapsläget hos aktörer inom tre fokusområden – bostad, arbetsliv och utbildning. Undersökningen presenterades i en enkätrapport och visar att det bara är ett fåtal organisationer som känner till och använder begreppet universell utformning (ungefär var femte som svarat på våra enkäter säger att begreppet på något sätt förekommer i organisationen).

Undersökningen visar också att många har svårt att skilja mellan universell utformning och anpassningar. Universell utformning handlar om att göra rätt från början så att behoven av anpassningar i efterhand minskar. Projektets resultat tyder också på att begreppet fått större spridning bland rättighetsbärare än hos skyldighetsbärarna (kommuner, regioner och statens myndigheter): Rätt från början skriver:
“Det här är bekymmersamt, eftersom det är skyldighetsbärarna som ska se till att konventionen genomförs”.

Nulägesrapporten presenterades i samband med ett seminarium om universell utformning och rättigheter, som Rätt från början arrangerade i samverkan med Independent Living Institutes projekt Artikel 19 som verktyg.

Segregation

En annan utmaning är utvecklingen mot ökad segregation inom projektets fokusområden. Rätt från början betonar att personer med funktionsnedsättning har svårt att hitta en bostad, ett arbete eller en utbildningsmiljö som fungerar. Fortfarande är särlösningar vanliga. Den här utvecklingen står i skarp kontrast till kravet på universell utformning, som innebär att alla människor ska kunna inkluderas inom ”mainstream”-lösningarna i samhället – inom den reguljära bostadsmarknaden, den vanliga arbetsmarknaden och det ordinarie utbildningssystemet. Tanken är att göra rätt från början så att behovet av stigmatiserande särlösningar minskar.

Kommunerna är engagerade i frågan

Universell utformning börjar implementeras inom flera politikområden och Rätt från början konstaterar att det finns ett intresse – både för begreppet och inkluderande arbetsprocesser – i landets kommuner. Projektets enkätundersökning besvarades av merparten av landets kommuner och där nämns flera exempel på pågående arbetsprocesser runtom i landet.

Rätt från början ser kommunerna som nyckelaktörer i arbetet för universell utformning. De skriver att: “eftersom kommunerna tillsammans är Sveriges största arbetsgivare – och i mindre kommuner den största arbetsgivaren lokalt – borde universell utformning tillämpas i kommunernas arbetslivsverksamhet – vare sig det gäller att anställa eller genomföra stödinsatser som ska leda till anställning. Kommunerna är även en viktig aktör för att säkra allas rätt till fungerande bostad och utbildning.”

Ett nytt verktyg – Europastandarden SS-EN 17161

Det finns ett nytt verktyg I mars 2019 fastställdes den nya europastandarden “Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – utvidgar spektrumet av användare”. Standarden heter SS-EN 17161. Rätt från början framhåller att standarden “ger ett användbart verktyg åt alla organisationer – privata och offentliga – som vill beakta den mänskliga mångfalden i design och utvecklingsprocesser.” Den kan exempelvis användas för att leva upp till mottot i Agenda 2030 att ”Ingen ska lämnas utanför”.

Standarden är fri att använda och kan laddas ned via den här länken. Utgångspunkten är att alla användare ska göras delaktiga i utvecklingsprocesser så tidigt som möjligt – och genom hela användningskedjan.


Slutbetänkandet om byggregler: Var finns universell utformning?

Framsida till slutbetänkandet om modernare byggregler

Den 19 december lämnade Kommittén för modernare byggregler över sitt slutbetänkande till regeringen.
Trots att kommittén vid ett par tillfällen hänvisar till Funktionsrättskonventionen nämns överhuvudtaget inte universell utformning i rapporten.

Kommitténs ordförande betonar att förslagen i utredningen ska möjliggöra “ett kostnadseffektivt, innovativt byggande för att tillgodose behovet av bra bostäder som fler kan efterfråga”. Ändå saknas kopplingen till universell utformning, som skulle kunna vara en effektiv väg framåt – både för att nå ett kostnadseffektivt och innovativt byggande och framförallt för att säkerställa att det i framtiden byggs fler tillgängliga bostäder och bostadsområden.

Flera av förslagen som presenteras i rapporten kommer att ha inverkan på bostädernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Här är förslagen:

 • Kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen, vilket innebär att särskilda följdkrav på tillgänglighet vid ombyggnationer inte längre finns kvar.
 • En ny myndighet ska bildas, Byggkravsnämnden, som ska ha till uppgift att ge förhandsavgöranden gällande till exempel tillgänglighetskrav, som sedan kommunerna är bundna av.
 • Bostadsbyggarna får större frihet när det gäller utformning av bostäder, med bara två kravnivåer för lägenheter på högst 35 kvadratmeter och bostäder större än 35 kvadratmeter.
 • Kontrollen som idag görs genom certifierade sakkunniga avskaffas i plan- och bygglagen. Istället ska alla kontroller göras inom ramen för byggherrens egenkontroll.
 • Istället för att hänvisa till standarder ska ett fåtal grundläggande mått fastslås i föreskrifter.

Kommittén hänvisar till Funktionsrättskonventionen när de argumenterar för att krav på tillgänglighet och användbarhet ska läggas in direkt i föreskrifter, istället för hänvisa till standarder.

Men alla stater som har ratificerat Funktionsrättskonventionen harsamtidigt åtagit sig att ta fram standarder för universell utformning och tillgänglighetsstandarder. I en allmän kommentar till konventionen skriver FN att lagstiftningen också bör kräva obligatorisk tillämpning av dessa standarder. Det här diskuteras inte i slutbetänkandet.

Företrädare för byggbranschen har länge efterfrågat förenklingar av byggreglerna, men inom funktionsrättsrörelsen finns en stark oro över att förändringarna i regelverket i realiteten leder till försämringar av tillgängligheten – både vid nybyggnation och ombyggnation. Det framkom vid det seminarium som projektet Rätt från början arrangerade tillsammans med Ikano bostad den 22 november 2019. Vi kommer framöver att lägga ut videomaterial från seminariet.

Läs mer om Rätt från börjans arbete för universell utformning av bostäder i vår nulägesrapport.