Personer med funktionsnedsättning blir sällan involverade av kommunerna

Det är inte särskilt vanligt att användare involveras vid design- och utveckling av IT-tjänster i Sveriges kommuner. Än mindre vanligt är att personer med funktionsnedsättning är med i utvecklingsprojekten. Det visar en enkät som företaget Funka har skickat till landets kommuner och som gjort tillsammans med studenter vid Uppsala universitet. Endast 12 procent av de svarande uppger att personer med funktionsnedsättning ibland blir involverade.

Enkäten visar att det är vanligast att användare involveras i slutfasen av utvecklingsprojekten och att många rekryteras via personliga kontakter.

Processtöd för universell utformning

Enkäten visar också att kommunerna saknar rutiner för hur användare ska bli delaktiga i utvecklingsprocesserna. 70 procent svarar nej på frågan om deras kommun har riktlinjer för involvering av användare.

Enkätundersökningen ingår i projektet Att involvera användare, som drivs med stöd av Nordiskt Välfärdscenter.

Under 2020 publicerade Rätt från början en enkät som visade att Sveriges kommuner behöver mer kunskaper kring hur de kan arbeta med involvering av användare genom universell utformning som ett konkret arbetssätt. Bland annat finns det idag en europeisk processtandard som kan användas som vägledning för inkluderande utvecklingsprocesser genom universell utformning.

Projektet Rätt från början kommer under 2021 att ta fram ett processtöd för universell utformning.

Rätt från början på Delaktighetsdagen: ”Dags att börja prata om universell utformning som ett sätt att arbeta”

Bilden visar Emil Erdtman
Emil Erdtman

Den 18 januari arrangerade Myndigheten för delaktighet, MFD, heldagskonferensen Delaktighetsdagen – i år med fokus på hur universell utformning kan användas som ett sätt att arbeta med hållbar utveckling och för att förverkliga Agenda 2030. Rätt från börjans doktorand och medarbetare Emil Erdtman deltog i ett panelsamtal och betonade att universell utformning inte bara är ett tänkesätt.

– Det är dags att vi börjar prata om universell utformning som ett konkret sätt att arbeta. Genom projektet Rätt från början har vi sammanfört funktionsrättsrörelsen med företag och andra organisationer för att utveckla kunskapen i konkreta utvecklingsprojekt. Vi har exempelvis tagit fram ”personas” tillsammans med ett stort bostadsföretag, som de kan utgå ifrån när de designar framtidens bostäder. Vi jobbar också med en designbyrå som bygger om en grundskola.

Det finns hjälpredor

Emil Erdtman berättade också att det finns ”hjälpredor” i arbetet, bland annat en ny europeisk processtandard, SS-EN 17161, där universell utformning beskrivs som en arbetsprocess för att skapa tillgängliga lösningar. En poäng med standarden är att visa hur organisationer kan bli mer inkluderande och vidga spektrumet av användare för sina produkter och tjänster. Standarden kan även användas för att skapa ett hållbart arbetsliv.

– Om man utgår från de som redan finns på en arbetsplats cementerar man lätt vissa företeelser. En bra checkfråga i arbetet med universell utformning är därför: Vilka är det som inte är här idag? sade Emil Erdtman, som framhöll vikten av att se universell utformning och hållbarhet som nära sammanlänkade.

Emil Erdtman är processledare i projektet Rätt från början, men skriver också en avhandling om universell utformning vid Certec på Lunds universitet.

Ett praktiskt verktyg

Andreas Johansen är utvecklingsledare för universell utformning på fastighetskontoret i Göteborgs Stad. Han höll med Emil Erdtman om vikten av att universell utformning används som ett praktiskt verktyg.

– Alla som har samlats här är överens om att delaktighet är viktigt, men universell utformning är det verktyg som hjälper oss förstå hur vi ska göra för att skapa delaktighet. Det är ett verktyg som visar hur vi på ett systematiskt sätt kan möta den mångfald som faktiskt finns i samhället idag.

Lösningar som ”träffar där de ska”

Malin Ekman Aldén, generaldirektör för MFD, deltog också i paneldiskussionen och betonade att universell utformning kan vara ett viktigt instrument som hjälper till att lösa stora samhällsutmaningar i kommunerna och samhället i stort.

– Man behöver hitta lösningar i kommunerna som fungerar för merparten av de som bor där. Det viktiga är att hitta sätt att få med så många behov som möjligt och också involvera de som representerar behoven genom hela utvecklingsprocessen. Då vinner man bra lösningar som träffar precis där de ska, men också medborgare i kommunen som bidrar till att utveckla det gemensamma arbetet, sade Malin Ekman Aldén.

Skip to content