Kreativa lösningar med fokus på hållbar utveckling

Den 28 oktober genomförde Rätt från början en digital designdag på temat ”universell utformning i praktiken”. Deltagarna antog utmaningen att genomföra ett innovationsprojekt ”från ax till limpa” inom loppet av några timmar.

– Det blev en kreativ process med spännande lösningar på framtida samhällsutmaningar, säger Diana Chafik, projektledare för Rätt från början.

Agenda 2030 och visionen om att ”Ingen ska lämnas utanför” var det övergripande temat för dagen. Deltagarna kunde välja ett eller flera av de 17 målen i Agendan. Några valde till exempel ”Utbildning”, andra ”Hälsa och välbefinnande” eller ”Hållbara städer och samhällen”

Arbetspassen avbröts med jämna mellanrum av pauser, där deltagarna uppmanades att lämna datorn för exempelvis promenader, lek eller yoga. Inför presentationen i grupperna började processledarna med att berätta om något de själva designat. Det kunde vara musik, altaner, maträtter eller tavlor i sovrummet.


Från brainstorming till redovisning

Efter en kort introduktion om universell utformning gav sig grupperna i kast med att ”brainstorma” fram de samhällsutmaningar som de tyckte var viktigast att lösa. Målet med brainstorming är att ta fram så många idéer som möjligt. Idéerna behöver inte vara supersmarta utan får gärna vara lite ”crazy”. När någon så har en idé kan man bygga vidare på den och lägga till andra saker.

I nästa steg var det dags för grupperna att skissa och försöka ta fram så kallade ”prototyper”. Prototyp betyder ”första formen” och kan vara alltifrån enkla skisser till modeller i full skala. Poängen är att visualisera för sig själv och andra för att få fram fler idéer. Det gäller särskilt när man jobbar i grupp och visualiserar sina idéer för andra.

– Att aktivt skissa och prototypa är vad som för processen framåt. När man jobbar fysiskt med sina idéer får man syn på nya saker. Det kan också vara läskigt eftersom du kan upptäcka att saker inte går ihop med varandra, berättade Kirre Rassmus-Gröhn, universitetslektor vid Certec, som instruerade grupperna i arbetet med prototyper.

Designdagen avslutades med att grupperna presenterade sina prototyper för en ”expertpanel” och sedan blev det en avslutande diskussion kring lösningarna.

Processledarna från projekt Rätt från början gick in om grupperna kallade på hjälp samt ställde kritiska frågor i slutet av sessionen. Tanken var att inte styra för mycket men finnas till hands om så behövdes.


Inspirerande lösningar

Grupperna tog fram inspirerande skisser och modeller för en rad olika samhällsutmaningar. Vi fick förslag på inkluderande trafiklösningar, bostadsområden, lärmiljöer och naturområden.

En grupp ville exempelvis lösa trafikproblemen med de omdebatterade elsparkcyklarna och istället skapa lösningar som erbjuder ett ”fredligt samspel”.

En annan grupp tog sig an utmaningen med den segregerade bostadsmarknaden. De tänkte sig bostadsområden där lägenheter i samma trappuppgång kan ha olika prisnivå, så att människor med skilda ekonomiska förutsättningar kan vara grannar med varandra.

En tredje grupp redovisade en prototyp för ”klassrummet med studiero för alla”. Här kunde möbleringen ändras på ett flexibelt sätt efter elevernas behov och önskemål. Lärare befann sig i mitten av klassrummet. Deras lösning gick hand i hand med en annan grupp som tagit fram en prototyp för inkluderande skolgårdar.

De som arbetade med naturmiljö ville skapa naturslingor med information i olika tillgängliga och inspirerande format före, under och efter besöket – via text, ljud och film.

Designprocess på en dag

Vid utvärderingen framkom att dagen varit krävande och utmanande – inte minst för samarbetet med prototyper – men också väldigt kreativ. Dagen gav energi och inspiration att jobba vidare med dialogprocesser.

Designprocesser tar ofta lång tid men här genomfördes en designprocess under en arbetsdag.

– Visserligen blir det komprimerat, men det visar också att det funkar att gå igenom designprocessens alla steg om man fokuserar och har en vägledande men samtidigt öppen processledning, säger PeO Hedvall, ämnesföreträdare för Certec vid Lunds tekniska högskola och en av processledarna vid designdagen.

Lämna en kommentar

Skip to content