Kreativa lösningar med fokus på hållbar utveckling

Ikon Ingen ska lämnas utanför

Den 28 oktober genomförde Rätt från början en digital designdag på temat ”universell utformning i praktiken”. Deltagarna antog utmaningen att genomföra ett innovationsprojekt ”från ax till limpa” inom loppet av några timmar.

– Det blev en kreativ process med spännande lösningar på framtida samhällsutmaningar, säger Diana Chafik, projektledare för Rätt från början.

Agenda 2030 och visionen om att ”Ingen ska lämnas utanför” var det övergripande temat för dagen. Deltagarna kunde välja ett eller flera av de 17 målen i Agendan. Några valde till exempel ”Utbildning”, andra ”Hälsa och välbefinnande” eller ”Hållbara städer och samhällen”

Arbetspassen avbröts med jämna mellanrum av pauser, där deltagarna uppmanades att lämna datorn för exempelvis promenader, lek eller yoga. Inför presentationen i grupperna började processledarna med att berätta om något de själva designat. Det kunde vara musik, altaner, maträtter eller tavlor i sovrummet.


Från brainstorming till redovisning

Efter en kort introduktion om universell utformning gav sig grupperna i kast med att ”brainstorma” fram de samhällsutmaningar som de tyckte var viktigast att lösa. Målet med brainstorming är att ta fram så många idéer som möjligt. Idéerna behöver inte vara supersmarta utan får gärna vara lite ”crazy”. När någon så har en idé kan man bygga vidare på den och lägga till andra saker.

I nästa steg var det dags för grupperna att skissa och försöka ta fram så kallade ”prototyper”. Prototyp betyder ”första formen” och kan vara alltifrån enkla skisser till modeller i full skala. Poängen är att visualisera för sig själv och andra för att få fram fler idéer. Det gäller särskilt när man jobbar i grupp och visualiserar sina idéer för andra.

– Att aktivt skissa och prototypa är vad som för processen framåt. När man jobbar fysiskt med sina idéer får man syn på nya saker. Det kan också vara läskigt eftersom du kan upptäcka att saker inte går ihop med varandra, berättade Kirre Rassmus-Gröhn, universitetslektor vid Certec, som instruerade grupperna i arbetet med prototyper.

Designdagen avslutades med att grupperna presenterade sina prototyper för en ”expertpanel” och sedan blev det en avslutande diskussion kring lösningarna.

Processledarna från projekt Rätt från början gick in om grupperna kallade på hjälp samt ställde kritiska frågor i slutet av sessionen. Tanken var att inte styra för mycket men finnas till hands om så behövdes.


Inspirerande lösningar

Grupperna tog fram inspirerande skisser och modeller för en rad olika samhällsutmaningar. Vi fick förslag på inkluderande trafiklösningar, bostadsområden, lärmiljöer och naturområden.

En grupp ville exempelvis lösa trafikproblemen med de omdebatterade elsparkcyklarna och istället skapa lösningar som erbjuder ett ”fredligt samspel”.

En annan grupp tog sig an utmaningen med den segregerade bostadsmarknaden. De tänkte sig bostadsområden där lägenheter i samma trappuppgång kan ha olika prisnivå, så att människor med skilda ekonomiska förutsättningar kan vara grannar med varandra.

En tredje grupp redovisade en prototyp för ”klassrummet med studiero för alla”. Här kunde möbleringen ändras på ett flexibelt sätt efter elevernas behov och önskemål. Lärare befann sig i mitten av klassrummet. Deras lösning gick hand i hand med en annan grupp som tagit fram en prototyp för inkluderande skolgårdar.

De som arbetade med naturmiljö ville skapa naturslingor med information i olika tillgängliga och inspirerande format före, under och efter besöket – via text, ljud och film.

Designprocess på en dag

Vid utvärderingen framkom att dagen varit krävande och utmanande – inte minst för samarbetet med prototyper – men också väldigt kreativ. Dagen gav energi och inspiration att jobba vidare med dialogprocesser.

Designprocesser tar ofta lång tid men här genomfördes en designprocess under en arbetsdag.

– Visserligen blir det komprimerat, men det visar också att det funkar att gå igenom designprocessens alla steg om man fokuserar och har en vägledande men samtidigt öppen processledning, säger PeO Hedvall, ämnesföreträdare för Certec vid Lunds tekniska högskola och en av processledarna vid designdagen.

Skapa tillsammans – universell utformning i praktiken

I samverkan med Certec vid Lunds universitet bjuder projektet Rätt från början in till en digital heldagsutbildning där du får tillämpa universell utformning i ett konkret utvecklingsprojekt.

Du är varmt välkommen oavsett om du arbetar för ett företag, på en myndighet, inom akademin eller om du tillhör civilsamhället. Tanken är att mötas i en samskapande övning med utgångspunkt i en aktuell samhällsutmaning och med ett mer inkluderande samhälle som gemensamt mål.

Vi kommer att arbeta med utgångspunkt i löftet i Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför. Deltagarna kommer att vara indelade i mindre arbetsgrupper och målsättningen är att ta fram konkreta, inkluderande lösningar inom exempelvis arbetsliv, bostad eller utbildning. Vi tränar oss på att inom loppet av några timmar ta våra idéer hela vägen ”från ax till limpa” genom en agil innovationsprocess.

Utbildningen har cirka 30 platser, så skicka in anmälan i god tid.

Länk till anmälningssidan

Medverkande:

Per-Olof Hedvall, ämnesföreståndare, Certec, Lunds universitet
Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Diana Chafik, projektledare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige
Emil Erdtman, doktorand, Certec/Rätt från början
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige
Pernilla Sjöberg, projektmedarbetare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige

Vi använder det digitala mötesverktyget Zoom, men har även planerat in övningsmoment som erbjuder pauser från arbetet vid dataskärmen. Hela utbildningsdagen direkttextas av skrivtolkar.

Välkommen!

Lansering av guiden för universell utformning

Den 22 september lanserades Guiden till universell utformning vid ett digitalt frukostmöte. Guiden har tagits fram i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är tänkt att fungera som ett processtöd för alla som arbetar med universell utformning. Du kan ta del av hela seminariet i spelaren ovan.

Program:

Välkommen (00:00)
Några ord om guiden, verktygen och metoderna (13:53)
Universell utformning av bostäder (30:11)
Universell utformning inom arbetslivet (42:10)
Universell utformning inom skola och utbildning (1:00:48)
Avslutning (1:17:15)

Medverkande:

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början/Funktionsrätt Sverige (moderator)
Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige
Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Håkan Eftring, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg Lärandeforum UUA, Akademikerförbundet SSR
Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.
Emil Erdtman, doktorand, Certec och Rätt från början, Lunds universitet/Funktionsrätt Sverige
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början/Funktionsrätt Sverige

Undertexter från Svensk Skrivtolkning AB

………………………………………………………………………………………………………

Länk till Guiden till universell utformning

Bostadsvrålet 2021

Kan vi bygga städer och bostadsområden som är tillgängliga för alla?

Bostadsvrålet är nationell plattform som för fram de boendes perspektiv i bostadspolitiken. Den 9 – 10 oktober 2021 arrangerades den åttonde upplagan i digital form på temat ”Rätten till ett värdigt hem”.

Rätt från början medverkade med ett seminarium om hur vi kan minska bostadssegregationen genom att bygga bostäder och bostadsområden utifrån principen om universell utformning, så att tillgänglighet och mångfald tas med i beräkningen redan från början.

Du kan se vårt seminarium i spelaren ovan (tyvärr utan textning i nuläget).

Guide till universell utformning

Guide till universell utformning_framsida

Här är en guide till hur du kan arbeta med universell utformning i din organisation!

Guiden har tagits fram i av projektet Rätt från början samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är ett processtöd för dig som arbetar med universell utformning inom organisationer eller företag – i myndighetsvärlden, i kommuner och regioner, inom civilsamhället eller i privat sektor.

Här är länken:

Guide till universell utformning

Universell utformning lyfts fram i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det kan användas som en utgångspunkt i arbete med inkludering.

I guiden beskrivs universell utformning som ett processinriktat och samskapande arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle. Ett arbete som behöver inkludera användare som annars riskerar att hamna utanför.

Nu presenteras guiden till universell utformning

Bilden visar en grupp människor i olika åldrar, med en mångfald av klädstilar, former och färger

Välkommen till ett digitalt frukostmöte där Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början presenterar en guide till hur du kan arbeta med universell utformning i din organisation.

Tid: den 22 september kl 08:30 – 10:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Guiden har tagits fram i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är tänkt att fungera som ett processtöd för dig som arbetar med universell utformning inom organisationer eller företag – i myndighetsvärlden, i kommuner och regioner, inom civilsamhället eller i privat sektor.

Universell utformning lyfts fram i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det kan användas som en utgångspunkt i arbete med inkludering.

Vid presentationen medverkar representanter för våra samarbetspartners Certec, Ikano bostad och Akademikerförbundet SSR för att diskutera hur universell utformning kan användas inom arbetslivet, vid bostadsbyggande och i utbildningssammanhang.

I guiden beskrivs universell utformning som ett processinriktat och samskapande arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle. Ett arbete som behöver inkludera användare som annars riskerar att hamna utanför.

Länk till anmälan:
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/lansering-processtod-om-universell-utformning/

Universell utformning i fokus hos Vasakronan: ”Alla anställda behöver involveras”

Kontorsinteriör från Vasakronan.
Foto: August Dellert

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med drygt 300 anställda och med närmare 200 fastigheter värda 170 miljarder enligt den senaste värderingen.

Företaget har deltagit i projektet UUA – Universell utformning av arbetsplatser, som leds av Akademikerförbundet SSR i samarbete med bland annat Funktionsrätt Sverige och flera stora företag. Rätt från början har träffat Sara Johansson, som jobbar med arbetsmiljö och rekrytering på Vasakronan, har haft uppdrag för UUA och bland annat medverkat i en av Rätt från börjans konferenser.

Vad har du lärt dig via UUA?

Jättemycket. Vi kanske inte använder själva termen universell utformning hela tiden och det kan också tas emot på olika sätt, men en förändring är att vi på Vasakronan tidigare utgick från de befintliga arbetstagarna och anpassade efter deras olika längd, vikt och styrka men nu involverar fler för att få in fler perspektiv, säger Sara Johansson.

Ett arbetssätt inom universell utformning är att utgå från användare med störst behov för att komma fram till något som passar alla. Kommer man till exempel in med en stor (och tung) permobil genom en dörr så kommer de allra flesta in. Men människor ska inte behöva pekas ut som en viss typ av användare.

Se personen istället för funktionsnedsättningen

Universell utformning handlar också om att räkna med att alla kan få – och med tiden får – någon funktionsnedsättning.

Och då måste man ju kunna fortsätta jobba. Vi kan inte utgå från att den som har en funktionsnedsättning inte kan jobba. Att tänka i de banorna kan också hjälpa oss som passar in i normen att se personen istället för funktionsnedsättningen när vi träffar någon för första gången.

Enligt hemsidan vill Vasakronan bedriva en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar verksamhet. Visionen är ”den goda staden där alla människor trivs”. Alla ska känna sig inkluderade i fastigheterna som även ska vara estetiska, trygga, säkra och främja hälsa och välmående. Målet är också att vara en attraktiv arbetsgivare med mångfald och en inkluderande företagskultur.

Sara Johansson menar att det inte varit helt enkelt att veta hur man ska rekrytera bredare, till exempel nå personer med funktionsnedsättning. Hon tror inte att det förekommer någon medveten diskriminering på företaget, men konstaterar att det kan vara svårt att veta om de som ansöker har någon funktionsnedsättning – om det inte omnämns i personligt brev eller CV.

Kanske utestänger vi omedvetet vissa.

Sara Johansson tar rekryteringsannonser som exempel. Hur ska de utformas så att alla känner sig lika välkomna att söka. Ska det till exempel finnas en ljudfil med annonsen?  

Visst finns hjälpmedel som läser upp text men samtidigt borde det vara bekvämare för vissa att slippa läsa via hjälpmedel, funderar Sara.

Bild på Sara Johansson
Sara Johansson

Viktigt med förebilder

Det handlar också om att sända vissa signaler. Om exempelvis hemsidan bara har bilder eller figurer som liknar vissa personer kan andra känna att detta företag nog inte är något för dem. På liknande sätt sänder sammansättningen man ser på ett kontor vissa signaler. För några år sedan påpekade en besökare att det inte fanns någon som hen kunde identifiera sig med på kontoret, möjligen städpersonalen – men den var heller inte där samtidigt.

Förebilder och identifikation är viktigt när man söker jobb, menar Sara. Ser man någon som är som en själv tänker man att detta kan nog vara ett jobb som passar även mig.

Hela organisationen behöver tänka om

För Sara handlar universell utformning om att ställa frågor, att lära sig nytt och tänka bredare än vad man är van vid. Ledningen måste vara redo att förstå andra perspektiv och tänka om – och sedan lära nytt och göra om. Men det gäller egentligen hela organisationen. Alla medarbetare måste vara öppna för att ifrågasätta sina egna idéer och möta människor som är olika en själv och lyssna på deras erfarenheter.

Men Sara tror inte på traditionella inlevelseövningar där man provar att sitta i rullstol några minuter och går runt med ögonbindel.

Om du inte är beroende av rullstol så vet du ju hela tiden att du när som helst kan resa dig. Du förstår inte vad själva beroendet innebär och hur det känns. Istället för att ”gå i någon annans skor” är det bättre att lyssna på olika berättelser om hur du kan uppleva miljöer, funderar hon.

Nytt huvudkontor med flexibla arbetsplatser

Vasakronans hela affärsidé handlar att utforma arbetsplatser där människor trivs och utvecklas. Det är detta Vasakronan hjälper sina kunder med. Därför är det en utmaning att själv leva upp till idealen. Detta har ställts på sin spets när företaget nyligen öppnade ett nytt huvudkontor i Stockholm. Här tänker man mycket på ljuset och att förmedla en känsla av natur genom gröna växter, men även på ljudmiljö och doft.

Det finns också många olika typer av arbetsplatser som ger stor möjlighet till variation för alla medarbetare. Det läggs mycket fokus på att den teknik och de digitala hjälpmedel som finns på kontoret ska vara enkla att använda och därmed minska risken för ”digital stress”.

Man ska helt enkelt må bra där, säger Sara.

I processen med nytt kontor har man försökt ta in så många perspektiv som möjligt, bland annat genom en stor referensgrupp.

Men vi märker såklart i efterhand att vi inte tänkt på allt, säger Sara. I praktiken är det omöjligt att tänka på alla perspektiv och skapa en arbetsplats som passar alla. Men vår styrka är att vi är öppna för att göra om och hela tiden förändra miljöerna. Och att det budgeteras för ständiga förändringar.

Alla anställda behöver involveras

Sara betonar att alla anställda måste involveras så tidigt som möjligt när en ny arbetsplats designas eller byggs om. Det duger inte att först ta fram ett lösningsförslag som man ber om synpunkter på, Istället är det själva problemet som ska läggas fram och lösningarna diskuteras med dem som berörs.

Ett exempel på involverande process på Vasakronan var en stor ”open space”- övning där hela företaget deltog. Alla idéer dokumenterades och togs sedan upp i ledningens affärsplanering.

Det fick effekten att några sedan kunde se att deras förslag hade förverkligats och bidragit till företagets mål. Många fick känna att man lyssnar på dem och att det de sagt varit viktigt.

Men att involvera många människor tar tid. Vasakronan tog till rejält med tid och resurser för projektplaneringen inför flytten. Och vissa lösningar får kosta lite mer om de är inkluderande och höjer kvaliteten.

Tidspress är ofta en större utmaning än budgeten, säger Sara Johansson.

Ambitionen är att överträffa minimikraven

Sara Johansson menar att det inte alltid räcker att följa gällande regelverk och riktlinjer. För att arbetsplatsen verkligen ska fungera för alla behövs ibland lösningar som går utöver minimikraven. Enligt de krav som ställs idag räcker det exempelvis att ett brandlarm har ljud när det finns sprinklers i lokalen. Det behöver inte ha någon ljussignal.

Men en viktig fråga som vi tappar bort då är hur vi skapar en miljö där en person med en hörselnedsättning känner sig trygg, säger Sara.

I rollen som byggherre har Vasakronan en ambition att överträffa minimikraven, men det är inte alltid det lyckas.

Här har också våra politiker en viktig uppgift att hela tiden se över och skärpa riktlinjer och lagkrav.

Text: Emil Erdtman

Ingen studiero utan tillgängliga lärmiljöer

Nu startar skolorna upp efter sommarlovet, men tyvärr är det många elever som exkluderas på grund av otillgängliga lärmiljöer.

Om våra elever ska få bättre studiero och uppnå bättre resultat behöver lärmiljöerna utformas utifrån alla elevers behov.

En del i lösningen är principen om universell utformning, som innebär att alla elevers behov ska finnas med i kalkylen redan från början när skolor och lärmiljöer utformas.

Det här skriver Rätt från början tillsammans med Funktionsrätt Sverige och företaget Ecophon i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten.

Läs hela artikeln i Göteborgs-Posten

Skip to content