”Om inte samhället gör bostäder tillgängliga blir följden segregation”

”Arkitektur och design kan bidra till ett jämlikt och hållbart samhälle. Men frågan är om tillgänglighet och användbarhet för alla är det som vägleder utvecklingen av livsmiljön i Sverige idag. Det finns flera grupper som helt saknar bostad, något som ofta hänger samman med att sakna arbete och försörjning. Om inte samhället gör bostäder tillgängliga kommer utanförskap och segregation bli följden,”

Det skriver Emil Erdtman i en artikel som med utgångspunkt i politiken för gestaltad livsmiljö diskuterar förutsättningar för hållbart samhällsbyggande i Sverige.

Läs mer

Enkätundersökning: Kunskap saknas om universell utformning

Bild på en mångfald av människor i olika färger

Universell utformning har blivit en del i samhällsstyrningen inom flera områden. Men det saknas fortfarande kunskap om – och sätt att arbeta med – universell utformning hos många av landets offentliga aktörer, trots att de ska se till att universell utformning tillämpas när nya produkter, tjänster och miljöer utformas.

Det visar en enkätundersökning som gjorts av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början. Men undersökningen visar också att aktörer inom både offentlig och privat sektor har börjat bekanta sig med begreppet och det inkluderande arbetssätt det handlar om.

Det är positivt att så många kommuner tagit sig tid att svara på enkäten. Det visar att det finns ett stort intresse för universell utformning. Vi tror att det kommer att finnas goda förutsättningar för att komma igång med samskapande processer kring universell utformning framöver, säger Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige.

Universell utformning definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Det handlar om att alla nya produkter, miljöer, tjänster ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning, utan att det behövs anpassning eller specialutformning.

Sverige har åtagit sig att förverkliga rättigheterna i konventionen. Idag har Universell utformning börjat implementeras i samhällsstyrningen. Nyligen gick myndigheten Vinnova ut med en utlysning för att finansiera innovationsprojekt som utvecklar lösningar utifrån universell utformning som ”stärker tillgängligheten i städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster”.

Enkätrapporten från Rätt från början tyder på att begreppet Universell utformning ännu inte har fått någon bred förankring i offentliga och privata organisationer. Bland annat efterfrågar en majoritet av de som svarade på enkäten kunskap om vad Universell utformning innebär. De öppna svaren tyder också, enligt rapportförfattaren och juristen Anna Zoteeva, på att många deltagare fortfarande likställer Universell utformning med tillgänglighet och anpassning.

Här är några av slutsatserna som går att dra från Rätt från börjans enkätrapport Universell utformning i Sverige.

  • En minoritet av de som deltog i undersökningen säger att deras organisationer använder begreppet Universell utformning i sin verksamhet (22 procent). Organisationer inom den ideella sektorn använder begreppet betydligt oftare än organisationer inom offentlig sektor.
  • Undersökningen tyder på att rättighetsbärarna är mer bekanta med universell utformning än skyldighetsbärarna. Det är statens myndigheter, kommuner och landsting som ska se till att Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomförs. Men vår undersökning visar att offentliga aktörer har lägre kunskap om universell utformning än till exempel intresseorganisationer.
  • Undersökningen visar också att kunskaperna om Universell utformning är sämre inom arbetsmarknad/HR än inom andra verksamhetsområden. Det finns anledning att undersöka de underliggande orsakerna till det resultatet.

  • Kunskapen om universell utformning är högre hos tjänstemän än hos personer i ledande befattning och förtroendevalda, vilket innebär att det behövs särskilda lösningar för att sprida kunskap till de senare grupperna.
  • Det som framförallt saknas hos många organisationer är konkreta mekanismer och arbetssätt kring Universell utformning. Endast 16 procent av de svarande har begreppet i styrdokument och bara 38 procent försöker inkludera målgrupper som i vanliga fall inte kommer till tals.

Länk till enkätrapporten Universell utformning i Sverige.
Rapportförfattare: Anna Zoteeva

Frukostseminarium om universell utformning av bostäder

Människor vid en bostadsutställning på ett torg

Varmt välkommen till ett frukostseminarium om hur universell utformning kan bidra till mer inkluderande bostadsområden.

Alla ska ha rätt till ett bra hem. Men bristen på tillgängliga och inkluderande bostäder till en rimlig kostnad är akut.

I december 2019 lämnar Kommittén för modernare byggregler förslag om övergripande krav i utformning av bostäder.  Hur kan byggregler och byggprocesser utformas för att framtidens bostadsmarknad ska bli tillgänglig för fler? På vilket sätt kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostadsområden för alla människor?

Vid frukostseminariet möts representanter för bostadsföretag, beslutsfattare, intresseorganisationer och civilsamhälle. Vi får en bild av vad som pågår och diskuterar möjligheter med att skapa inkluderande processer där vi alla kan bo och leva tillsammans på lika villkor.

Moderator är Ines Uusmann, tidigare generaldirektör för Boverket. Mer info om medverkande kommer inom kort.

I anslutning till frukostseminariet arrangeras även en workshop om universell utformning av bostäder den 22 november kl 10-12.

Medverkande: 

Daniel Koch, arkitekturforskare, KTH
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig
Lotta Sjödin, strategisk innovations och utvecklingsledare, Ikano Bostad
Karin Svensson, projektledare, Gestaltad Livsmiljö, ArkDes

Moderator är Ines Uusmann, tidigare generaldirektör för Boverket.

Länk till anmälan

Skip to content