Ny forskningsstudie: Personer med funktionsnedsättning osynliggörs i stadsplaneringen

Äldre och personer med funktionsnedsättning osynliggörs i hög utsträckning i dokument som används i stadsplaneringsprocesser.

Det är en av slutsatserna i en ny forskningsstudie, som bygger på en analys av officiella planeringsdokument från offentliga och privata aktörer som verkan i en medelstor svensk kommun.

Studien har publicerats i Scandinavian Journal of Disability Research och författare är Lilian Müller och Per-Olof Hedvall från Certec vid Lunds tekniska högskola, Stina Ericsson och Daniel Wojahn från Göteborgs universitet.

Syftet med studien är att få en bild av den rådande diskursen kring utformning av dagens stadsmiljöer. Den bild som ofta framträder i den sociala kategorisering som görs i dokumenten är att stadens miljöer främst är skapade för unga, högutbildade och mobila personer. Personer med andra egenskaper – exempelvis hög ålder, funktionsnedsättning, utländsk härkomst eller olika former av ohälsa – är i hög grad frånvarande i planeringsdokumenten.

Frånvaron av mångfald i planeringsdokumenten kontrasterar mot den gällande politiken för gestaltad livsmiljö och även mot funktionshinderpolitiken, som båda utgår från principen om universell utformning och att det offentliga rummet ska utformas utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Studiens författare lyfter behovet av nya sätt att tänka kring inkludering och hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen. De menar att likvärdighet och flexibilitet behöver vara vägledande principer genom hela utvecklingsprocessen och att universell utformning kan vara det verktyg som behövs för att bygga ett inkluderande samhälle.

En guide till universell utformning

förstasida av guiden

Projektet Rätt från början håller på att ta fram en guide till universell utformning i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola. Här är en förhandsversion av guiden med exempel på universell utformning i bostads- och stadsbyggnadsprojekt:

Guide till universell utformning – Förhandsversion (pdf)

I början av hösten kommer en färdig version att presenteras, som då även kommer att innehålla exempel på hur du kan arbeta med inkluderande processer inom arbetsliv och utbildning.

Guiden är tänkt att fungera som ett processtöd för dig som arbetar med universell utformning inom organisationer eller företag – i myndighetsvärlden, i kommuner och regioner, inom civilsamhället eller i privat sektor. 

I guiden beskriver vi universell utformning som ett processinriktat och samskapande arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle. Ett arbete som behöver inkludera användare som annars riskerar att hamna utanför.

Universell utformning lyfts fram i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det kan användas som en utgångspunkt i arbete med inkludering och för att leva upp till Agenda 2030 och löftet att ”Ingen ska lämnas utanför”.

Diskutera universell utformning med oss på MR-dagarna!

Bilden visar en grupp människor i olika åldrar, med en mångfald av klädstilar, former och färger

Bostadsfrågan står i fokus för årets MR-dagarna, som nu är i full gång. Under tre dagar diskuteras hur vi kan motverka segregation på bostadsmarknaden och se till att rätten till bostad gäller för alla – och i hela landet.

Rätt från början arrangerar ett digitalt seminarium den 21 april. Seminariet leds av journalisten och författaren Alexandra Pascalidou. Seminariet arrangeras i samverkan med FN-förbundets projekt Lika Unika Akademi.

Vi vill diskutera problemen, men också vilka lösningar som finns. Hur kan vi säkerställa att nya bostäder är hållbara och uppfyller löftet i FN:s Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför? En av lösningarna är att byggprocesserna använder principen om universell utformning – ett tänkesätt som utgår från Funktionsrättskonventionen och där den mänskliga mångfalden tas med i kalkylen från början. 

I seminariet ges olika exempel på den mångfald av behov som behöver uppmärksammas för att ingen ska lämnas utanför framtidens bostadsmarknad. Bostadsforskaren Dominika Polanska ger en presentation av vilka utmaningar som finns för jämlikheten på dagens bostadsmarknad. Därefter berättar Jamie Bolling och Rahel Atnafu utifrån exempel de mött i sitt arbete med projektet Disabled Refugees Welcome hos Independent Living Institute.

Diana Chafik, projektledare för Rätt från början, presenterar ett nytt processtöd för att arbeta med universell utformning av bostäder och bostadsområden. Seminariet avslutas med en paneldiskussion, där Dominika och Jamie diskuterar utmaningar och lösningar med Per-Olof Hedvall, föreståndare för Certec vid Lunds tekniska högskola.

Projekten Rätt från början, Lika Unika Akademi och Disabled Refugees Welcome finansieras av Arvsfonden.
Under MR-dagarna kan du kontakta projektet Rätt från början eller diskutera universell utformning med oss via Funktionsrätt Sveriges digitala monter.

Mer information om seminariet

Här kan du boka plats på MR-dagarna

Skip to content