Om projektet

Projektet Rätt från början startade i januari 2019 och avslutades i januari 2022. Projektet har drivits av Funktionsrätt Sverige i samarbete med Certec i Lund och finansierades av Allmänna arvsfonden. 

Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning (ofta förkortat UU), både som övergripande designtänkande men också i form av konkreta processer som leder fram till inkluderande resultat. Med projektet vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla, genom att

  • stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.
  • bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.

Utgångspunkten är Funktionsrättskonventionens beskrivning av universell utformning och aktuell forskning och utveckling. UU som till stor del handlar om hur systematiskt arbete med inkludering kan utformas. Fokus ligger på design- och utvecklingsprocesserna, snarare än enbart på de slutliga designresultaten.

 

Tre fokusområden

Projektet har fokuserat på tre områden som är av stor betydelse för alla människor och också naturligt är förutsättningar för varandra. De tre områdena är centrala i politiken och ständigt aktuella – utbildning, arbete och bostad.

Utbildning 
Valet att fokusera på högskola/universitet hade ett dubbelt värde; dels att öka möjligheten för studenter med funktionsnedsättning att studera samt att nå till exempel lärarutbildningar. Särskild samarbetspartner i denna del:  Certec vid Lunds Tekniska Högskola.

Bostäder
Valet att fokusera på bostäder har varit aktuellt eftersom byggregler för att underlätta byggandet pågår i den politiska diskussionen. I denna diskussion är det viktigt att frågan om universell utformning får utrymme. Särskild samarbetspartner i denna del: Ikano Bostad.

Arbete
Valet att fokusera på kontorsarbetsplatser möjliggör för fler personer att hitta arbete och kan också öka möjligheten att behålla jobbet. En utveckling mot en universell utformad och förbättrad arbetsmiljö är nödvändig.

Särskild samarbetspartner i denna del: Akademikerförbundet SSR.

Målgrupper

  • Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund
  • Nyckelaktörer, inom offentlig sektor, på riks- och lokalnivå inom utbildningssektorn, bostadssektorn och arbetsmarknadssektorn
  • Branschorganisationer och näringsliv

Projektgruppen har utgjorts av projektledare, kommunikatör och en doktorand, vars tjänst delfinansierades av Certec i Lund.

Projektets samarbetsorganisationer

Funktionsrätt Sverige om Universell utformning
Funktionsrätt Sveriges arbetar intressepolitiskt med frågan om Universell utformning med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Funktionsrätt Sverige kräver att staten, inklusive kommuner och landsting ska fullgöra sina skyldigheter i enlighet med konventionen.

Certec
Certec är en del av Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom rehabiliteringsteknik och design. Det övergripande syftet för Certec är att skapa bättre förutsättningar inom livets alla områden för personer med funktionsnedsättningar. 

Akademikerförbundet SSR 
UUA – Universellt utformade arbetsplatser är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och som drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med Funktionsrätt Sverige, Swedavia, Randstad, Sveriges Företagshälsor och Vasakronan.

Ikano Bostad
Ikano Bostad är ett bostadsföretag som verkar för ändrade byggregler för att möjliggöra mer flexibla bostäder. I ett delprojekt kommer vi att samarbeta med Ikano Bostad om den universellt utformade bostaden och använda innovationsprogrammet BoLabb för testning.

ABF
ABF är vår partner vad gäller framtagning och spridning av material.

Skip to content