Arbete

I det här delprojektet fokuserar vi på att utveckla kunskapen om den universellt utformade arbetsplatsen med en särskild koppling till god psykosocial arbetsmiljö.
Ledarskap, organisation och arbetsmiljö på kontorsarbetsplatsen är i fokus.

Funktionsrätt Sverige har ett etablerat samarbete med Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag och Akademikerförbundet SSR, det ledande samhällsvetarförbundet. Särskild samarbetspartner i det här delprojektet är Akademikerförbundet SSR.

I en gemensam programförklaring för samarbetet fastslås att:

”Ett hållbart arbetsliv förutsätter både att alla kan få plats att bidra utifrån sina individuella förutsättningar och resurser, men också att arbetslivets villkor främjar den enskildes välmående och hälsa. Det goda arbetet är inte enbart en källa till försörjning utan ger också människor möjlighet att utveckla sin fulla potential inom yrkeslivet. Vi måste alltså bli betydligt bättre på att tillvarata människors olikheter och arbetslivet behöver också utformas därefter.

Verksamheter behöver organiseras utifrån en inkluderande utgångspunkt, arbetsplatser behöver planeras och utformas för en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som passar alla.

Universellt utformade arbetsplatser skapar förutsättningar för befintliga och framtida medarbetare att så långt som möjligt bidra med sina förmågor och olikheter för att nå verksamhetens mål”.

Vår vision är ett hållbart arbetsliv med universellt utformade arbetsplatser där olikheter värdesätts. Valet att fokusera på kontorsarbetsplatser möjliggör för fler personer att hitta arbete och kan också öka möjligheten att behålla jobbet. En utveckling mot en universell utformad och förbättrad arbetsmiljö är nödvändig.