Slutbetänkandet om byggregler: Var finns universell utformning?

Framsida till slutbetänkandet om modernare byggregler

Den 19 december lämnade Kommittén för modernare byggregler över sitt slutbetänkande till regeringen.
Trots att kommittén vid ett par tillfällen hänvisar till Funktionsrättskonventionen nämns överhuvudtaget inte universell utformning i rapporten.

Kommitténs ordförande betonar att förslagen i utredningen ska möjliggöra “ett kostnadseffektivt, innovativt byggande för att tillgodose behovet av bra bostäder som fler kan efterfråga”. Ändå saknas kopplingen till universell utformning, som skulle kunna vara en effektiv väg framåt – både för att nå ett kostnadseffektivt och innovativt byggande och framförallt för att säkerställa att det i framtiden byggs fler tillgängliga bostäder och bostadsområden.

Flera av förslagen som presenteras i rapporten kommer att ha inverkan på bostädernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Här är förslagen:

  • Kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen, vilket innebär att särskilda följdkrav på tillgänglighet vid ombyggnationer inte längre finns kvar.
  • En ny myndighet ska bildas, Byggkravsnämnden, som ska ha till uppgift att ge förhandsavgöranden gällande till exempel tillgänglighetskrav, som sedan kommunerna är bundna av.
  • Bostadsbyggarna får större frihet när det gäller utformning av bostäder, med bara två kravnivåer för lägenheter på högst 35 kvadratmeter och bostäder större än 35 kvadratmeter.
  • Kontrollen som idag görs genom certifierade sakkunniga avskaffas i plan- och bygglagen. Istället ska alla kontroller göras inom ramen för byggherrens egenkontroll.
  • Istället för att hänvisa till standarder ska ett fåtal grundläggande mått fastslås i föreskrifter.

Kommittén för modernare byggregler hänvisar till Funktionsrättskonventionen när de argumenterar för att krav på tillgänglighet och användbarhet ska läggas in direkt i föreskrifter, istället för hänvisa till standarder.

Men alla stater som har ratificerat Funktionsrättskonventionen har samtidigt åtagit sig att ta fram standarder för universell utformning och tillgänglighetsstandarder. I en allmän kommentar till konventionen skriver FN att lagstiftningen också bör kräva obligatorisk tillämpning av dessa standarder. Det här diskuteras inte i slutbetänkandet.

Företrädare för byggbranschen har länge efterfrågat förenklingar av byggreglerna, men inom funktionsrättsrörelsen finns en stark oro över att förändringarna i regelverket i realiteten leder till försämringar av tillgängligheten – både vid nybyggnation och ombyggnation. Det framkom vid det seminarium som projektet Rätt från början arrangerade tillsammans med Ikano bostad den 22 november 2019. Vi kommer framöver att lägga ut videomaterial från seminariet.

Läs mer om Rätt från börjans arbete för universell utformning av bostäder i vår nulägesrapport.


Seminarium om Universell utformning ur ett rättighetsperspektiv

Loggorna för Artikel 19-projektet, Rätt från början och Arvsfonden

Universell utformning handlar om att göra rätt från början och begreppet definieras i Funktionsrättskonventionen, men hur samspelar universell utformning med rättighetsperspektivet i konventionen som helhet och dess olika rättighetsartiklar?

Det här är temat för ett seminarium som arrangeras den 21 januari 2020 av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och Independent Living Institutes projekt Artikel 19 som verktyg.

Fokus kommer ligga på forskning om universell utformning och kopplingen till rättigheterna i artikel 19 i Funktionsrättkonventionen om rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

Vi kommer särskilt in på artikel 19 c som ställer krav på att samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten ska vara tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning. Det blir även en diskussion om de politiska strategierna för genomförande av konventionens rättigheter.

Tid: 2020-01-21 klockan 14:00 – 16:00
Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 a i Sundbyberg, våning 4

Länk till anmälan:
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/seminarium-universell-utformning-och-rattigheter/

Preliminärt program:

14.00-14:10 Välkommen

14.10-14.20 Presentation av Rätt från börjans nulägesrapport om universell utformning
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början

14:20-14:40 Universell utformning – Vad är det och hur går forskningen till?
Emil Erdtman, doktorand, Rätt från början  

14.40-14.50 Kaffe

15:10-15:25 Tillgänglighet i samhället utifrån Artikel 9 i Funktionsrättskonventionen
Hans von Axelson, utredare, Myndigheten för delaktighet 

14:50-15:10 Artikel 19 c) – Vad kräver den för att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva i samhällsgemenskapen?
Ola Linder, jurist, Artikel 19 som verktyg 

15:25-15:55 Panelsamtal och diskussion om strategier för genomförande 
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet
Jamie Bolling,
 Independent Living Institute
Emil Erdtman, Rätt från början

Moderator: Mia Ahlgren

15:55-16:00 Avslutande ord
Diana Chafik, projektledare, Rätt från början

Välkommen!