Slutbetänkandet om byggregler: Var finns universell utformning?

Den 19 december lämnade Kommittén för modernare byggregler över sitt slutbetänkande till regeringen. Trots att kommittén vid ett par tillfällen hänvisar till Funktionsrättskonventionen nämns överhuvudtaget inte universell utformning i rapporten.

Kommitténs ordförande betonar att förslagen i utredningen ska möjliggöra ”ett kostnadseffektivt, innovativt byggande för att tillgodose behovet av bra bostäder som fler kan efterfråga”. Ändå saknas kopplingen till universell utformning, som skulle kunna vara en effektiv väg framåt – både för att nå ett kostnadseffektivt och innovativt byggande och framförallt för att säkerställa att det i framtiden byggs fler tillgängliga bostäder och bostadsområden.

Flera av förslagen som presenteras i rapporten kommer att ha inverkan på bostädernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Här är förslagen:

  • Kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen, vilket innebär att särskilda följdkrav på tillgänglighet vid ombyggnationer inte längre finns kvar.
  • En ny myndighet ska bildas, Byggkravsnämnden, som ska ha till uppgift att ge förhandsavgöranden gällande till exempel tillgänglighetskrav, som sedan kommunerna är bundna av.
  • Bostadsbyggarna får större frihet när det gäller utformning av bostäder, med bara två kravnivåer för lägenheter på högst 35 kvadratmeter och bostäder större än 35 kvadratmeter.
  • Kontrollen som idag görs genom certifierade sakkunniga avskaffas i plan- och bygglagen. Istället ska alla kontroller göras inom ramen för byggherrens egenkontroll.
  • Istället för att hänvisa till standarder ska ett fåtal grundläggande mått fastslås i föreskrifter.

Kommittén för modernare byggregler hänvisar till Funktionsrättskonventionen när de argumenterar för att krav på tillgänglighet och användbarhet ska läggas in direkt i föreskrifter, istället för hänvisa till standarder.

Men alla stater som har ratificerat Funktionsrättskonventionen har samtidigt åtagit sig att ta fram standarder för universell utformning och tillgänglighetsstandarder. I en allmän kommentar till konventionen skriver FN att lagstiftningen också bör kräva obligatorisk tillämpning av dessa standarder. Det här diskuteras inte i slutbetänkandet.

Företrädare för byggbranschen har länge efterfrågat förenklingar av byggreglerna, men inom funktionsrättsrörelsen finns en stark oro över att förändringarna i regelverket i realiteten leder till försämringar av tillgängligheten – både vid nybyggnation och ombyggnation. Det framkom vid det seminarium som projektet Rätt från början arrangerade tillsammans med Ikano bostad den 22 november 2019. Vi kommer framöver att lägga ut videomaterial från seminariet.

Läs mer om Rätt från börjans arbete för universell utformning av bostäder i vår nulägesrapport.


Lämna en kommentar

Skip to content