Rätt från början på ArkDes

Rätt från början inledde det nya året med en planeringsdag i ArkDes lokaler. Det här blev också en kick-off för projektet med Diana Chafik som ny projektledare (i mitten på bilden ovan).

ArkDes är ett museum och en myndighet som ligger intill Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm. Som myndighet har de ett uppdrag att säkerställa kvalitetsaspekter inom arkitektur och design i Sverige. 

Under hösten 2019 samarbetade Rätt från början med ArkDes i samband med utskicket av en enkät om kunskapsläget för universell utformning i Sverige. Den visade att kunskapen om begreppet universell utformning är låg i Sverige, särskilt bland offentliga aktörer som är de som är ansvariga för att genomföra universell utformning enligt Funktionsrättskonventionen.

ArkDes har börjat fokusera på universell utformning de senaste åren.

–  Vi har identifierat universell utformning som ett område där det finns kunskapsluckor. Det behövs mer innovation, både i den offentliga sektorn som ska gå före, men även inom byggbranschen, säger Karin Svensson, som är projektledare för Unikt Publikt – ett nytt projekt där designers och personer med funktionsvariationer samskapar för att ta fram inkluderande lösningar för offentliga platser i Göteborg.

Bild på Karin Svensson, ArkDes
Karin Svensson arbetar bland annat med Politiken för gestaltad livsmiljö på ArkDes

Karin arbetar även med uppföljningen av Politiken för gestaltad livsmiljö. I den proposition om Politiken för gestaltad livsmiljö som riksdagen fattade beslut om 2018 nämns universell utformning och målet med politiken är att:

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”  

Läs mer om ArkDes och Politiken för gestaltad livsmiljö i Doktorandbloggen via den här länken.

Lämna en kommentar

Skip to content