Debatt: ”Nya bostäder måste byggas för alla”

Bilden visar nya bostäder med balkonger och en innergård

Rätt från början och DHR skriver i Dagens Samhälle att nya bostäder och bostadsområden redan från början behöver utformas utifrån alla människors behov: ”Vi behöver bygga fler bostäder. Då behövs innovativa lösningar. Så långt är de flesta överens i debatten om framtidens bostäder.

Men hur säkerställer vi att nya bostäder och bostadsområden blir hållbara och uppfyller det viktigaste löftet i FN:s Agenda 2030, att ingen ska lämnas utanför?

En viktig pusselbit är att landets byggaktörer ser värdet av att införliva principen om universell utformning vid planeringen av nya bostadsprojekt.”

Länk till artikeln i Dagens Samhälle

Starta hösten med en studiecirkel om universell utformning

Den 24 augusti startar Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början en digital studiecirkel om universell utformning.

Den här studiecirkeln vänder sig till dig som vill utveckla kunskapen om universell utformning. Begreppet definieras i FN:s funktionsrättskonvention och handlar om att göra rätt från början – att redan vid planeringsstadiet utgå från de varierande behov som finns i den mänskliga mångfalden.

De lösningar som tas fram genom universell utformning ska redan från början kunna användas av så många som möjligt, vilket minskar behovet av särlösningar. Universell utformning kan exempelvis tillämpas vid design och utveckling av bostadsområden, arbetsplatser, skollokaler eller produkter av olika slag.

Med tanke på Coronasituationen kommer studiecirkeln att arrangeras på distans via webbkonferensverktyget Zoom.’

Det blir tre ordinarie träffar och ett förmöte:

 • Onsdagen den 19 augusti kl 15-17 – Frivilligt förmöte för genomgång av Zoom
 • Måndagen den 24 augusti kl 15-17 – Träff 1
 • Måndagen den 31 augusti kl 15-17 – Träff 2
 • Måndagen den 7 september kl 15-17 – Träff 3

Ett krav är att du behöver kunna vara med vid samtliga dessa tillfällen (men förmötet är frivilligt). Platsantalet är begränsat. Vi tar emot högst 14 deltagare (först till kvarn) och tar in från väntelista i mån av plats.

Obs! Anmälan är bindande. Avanmälan måste göras senast en vecka före kursstart. Studiecirkeln arrangeras i samverkan med ABF.

Innehåll:

 • Vad är universell utformning?
 • Hur kan vi arbeta med universell utformning inom bostad, arbetsliv och utbildning?
 • Presentation av ett verktyg för universell utformning – den nya europastandarden SS-EN 17161.
 • Instuderings- och diskussionsfrågor till varje avsnitt

Arrangören erbjuder livetextning via Zoom, men deltagare får själva boka teckenspråkstolk.

Länk till anmälan

Webbinarium den 16 juni – Frågor och svar från livechatten

Hur ser ni på kopplingen tillgänglighet i pedagogiska lärmiljöer som specialpedagogiska skolmyndigheten har ett material om och universell utformning?

Svar: Universell utformning sätter ett tydligt fokus på att lärmiljön redan på planeringsstadiet utformas så att den ska fungera utifrån varje elevs unika förutsättningar. Ramverket UDL, universell design för lärande, förutsätter att läraren designar undervisningen för olika sätt att ta till sig kunskap, olika sätt att bearbeta kunskap och olika sätt att visa kunskap.

Läs mer:
Specialrapport från Rätt från början (2019): Universell utformning inom utbildningsområdet

Involveras barn och unga?

Svar: Ja, universell utformning gäller alla. Inom exempelvis utbildningsområdet är det viktigt att barn och unga får möjlighet att medverka i design- och utvecklingsprocesser, när skolor byggs och lärmiljöer utformas. Vi har bland annat tittat på projektet ”Barns behov formar skolan – inkludering för framtidens lärmiljöer”, som drivits av Codesign och Rädda Barnen. De har tagit fram verktyget Bygga’re Tryggare.

Hur mäter man ”icke-användarna” inom sjukvården?

Svar: Det är en högaktuell fråga och något vi får titta närmare på. Det finns säkert flera metoder som kan behöva användas för att ge en helhetsbild över vilka grupper som står utanför idag eller som riskerar att exkluderas inom sjukvården. Återkommer med ett uppdaterat svar på frågan.

Finns det språkliga aspekten med inom universell utformning?

Svar: Ja, utformningen ska vara likvärdig och flexibel utifrån användarperspektivet. Den språkliga och kommunikativa dimensionen är ju central vid utformningen av exempelvis arbetsplatser eller utbildningar, men universell utformning gäller även vid utveckling av ny informations- och kommunikationsteknik.

I riktlinjerna till Universell design för lärande, UDL, förtydligas vikten av att erbjuda olika sätt för användaren att ta till sig, uttrycka, förmedla information.

Läs mer: UDL Guidelines (engelska)

Vilka möjligheter finns idag för kommuner att kompensera det engagemang som privatpersoner bidrar med i samskapande arbetsformer?

Svar: En bra och viktig fråga som vi vill titta närmare på framöver. Det är engagerar många i våra medlemsförbund, som ofta inbjuds till olika samskapande processer där ersättningsformerna kan variera.

Hur vill ni plantera detta i lokala föreningar och hur kan vi bäst göra?

Svar: Projektet anordnar studiecirklar som vänder sig till funktionsrättsrörelsen på lokal nivå. Det finns platser kvar till höstens studiecirkel med start den 24 augusti: Länk till anmälan.

Rätt från början har också tagit fram en broschyr som fokuserar på arbetet med universell utformning på lokal nivå: Universell utformning – Hur går det till?

Webbinarium: Hur kan universell utformning bidra till ett mer inkluderande samhälle?

Den 16 juni arrangerade Rätt från början ett webbinarium tillsammans med Certec vid Lunds tekniska högskola.

Vid webbinariet gavs olika exempel på hur universell utformning kan användas som ett konkret verktyg i arbetet för ett mer inkluderande samhälle och en möjlighet att leva upp till löftet i Agenda 2030 om att ”ingen ska lämnas utanför”.

Här kan du se hela webbinariet i sin helhet:

Medverkande:

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början
Per-Olof Hedvall, Certec, Lunds tekniska högskola
Emil Erdtman, doktorand vid Certec och projektmedarbetare i Rätt från början
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

I januari publicerade Rätt från början en nulägesrapport om universell utformning. Vid seminariet presenterades slutsatserna från rapporten. möjligheten att få igång inkluderande processer inom tre områden – bostad, arbetsliv och utbildning.

 • Rätt från början samarbetar med Ikano bostad och andra branschaktörer för att utveckla kunskapen om universell utformning kopplat till bostad och bostadsmarknad.
 • Inom arbetslivsområdet pågår en parallell satsning tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Vasakronan och andra viktiga aktörer inom arbetslivet. Här finns idag konceptet UUA- Universell utformning av arbetsplatser.
 • Inom utbildningsområdet arbetar Rätt från början både med inkluderande processer inom skolbyggande och det pedagogiska ramverket UDL, universell design för lärande, som börjat implementeras i svenska skolor.

Vill du påverka kommunernas arbete med Agenda 2030?

– Inbjudan att kommentera nytt standardförslag

Just nu pågår ett arbete hos Svenska institutet för standarder, SIS med att ta fram en vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Vägledningen ska vara ett stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner, men den berör alla intressenter som påverkas av verksamheten exempelvis civilsamhället och funktionsrättsrörelsens organisationer.

Med löftet att ”Ingen ska lämnas utanför” är genomförandet av Agenda 2030 av stor betydelse för personer med funktionsnedsättning och andra som riskerar att lämnas utanför samhällsplaneringen.

Skulle du vilja påverka innehållet i vägledningen? Det kan exempelvis handla om tillgänglighetsfrågor som din organisation tycker skulle behöva uppmärksammas mer i vägledningen. Då kan du vara med och kommentera förslaget via nedanstående länk! Förslaget är ute på remiss till den 26 augusti.

Länk till remissen:
SS 854000 – Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

Debatt: Förverkliga visionen om att ”staden ska funka för alla”

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början skriver den 29 maj en debattartikel i ETC Göteborg tillsammans med FN-förbundets projekt Lika Unika Akademi och Funktionsrätt Göteborg:

”När Coronakrisen blåst över – och samhället steg för steg kommer på fötter igen – blir det viktigt att även de som har störst behov får möjlighet att komma till tals vid utformningen av samhället.

Det handlar om att säkerställa en hållbar utveckling för alla invånare. Här har Göteborg goda förutsättningar att vara ett föredöme bland landets kommuner, men då behöver visionen om att ”staden ska funka för alla” bli verklighet.”

Länk till hela artikeln

Skip to content