Webbinarium den 16 juni – Frågor och svar från livechatten

Hur ser ni på kopplingen tillgänglighet i pedagogiska lärmiljöer som specialpedagogiska skolmyndigheten har ett material om och universell utformning?

Svar: Universell utformning sätter ett tydligt fokus på att lärmiljön redan på planeringsstadiet utformas så att den ska fungera utifrån varje elevs unika förutsättningar. Ramverket UDL, universell design för lärande, förutsätter att läraren designar undervisningen för olika sätt att ta till sig kunskap, olika sätt att bearbeta kunskap och olika sätt att visa kunskap.

Läs mer:
Specialrapport från Rätt från början (2019): Universell utformning inom utbildningsområdet

Involveras barn och unga?

Svar: Ja, universell utformning gäller alla. Inom exempelvis utbildningsområdet är det viktigt att barn och unga får möjlighet att medverka i design- och utvecklingsprocesser, när skolor byggs och lärmiljöer utformas. Vi har bland annat tittat på projektet ”Barns behov formar skolan – inkludering för framtidens lärmiljöer”, som drivits av Codesign och Rädda Barnen. De har tagit fram verktyget Bygga’re Tryggare.

Hur mäter man ”icke-användarna” inom sjukvården?

Svar: Det är en högaktuell fråga och något vi får titta närmare på. Det finns säkert flera metoder som kan behöva användas för att ge en helhetsbild över vilka grupper som står utanför idag eller som riskerar att exkluderas inom sjukvården. Återkommer med ett uppdaterat svar på frågan.

Finns det språkliga aspekten med inom universell utformning?

Svar: Ja, utformningen ska vara likvärdig och flexibel utifrån användarperspektivet. Den språkliga och kommunikativa dimensionen är ju central vid utformningen av exempelvis arbetsplatser eller utbildningar, men universell utformning gäller även vid utveckling av ny informations- och kommunikationsteknik.

I riktlinjerna till Universell design för lärande, UDL, förtydligas vikten av att erbjuda olika sätt för användaren att ta till sig, uttrycka, förmedla information.

Läs mer: UDL Guidelines (engelska)

Vilka möjligheter finns idag för kommuner att kompensera det engagemang som privatpersoner bidrar med i samskapande arbetsformer?

Svar: En bra och viktig fråga som vi vill titta närmare på framöver. Det är engagerar många i våra medlemsförbund, som ofta inbjuds till olika samskapande processer där ersättningsformerna kan variera.

Hur vill ni plantera detta i lokala föreningar och hur kan vi bäst göra?

Svar: Projektet anordnar studiecirklar som vänder sig till funktionsrättsrörelsen på lokal nivå. Det finns platser kvar till höstens studiecirkel med start den 24 augusti: Länk till anmälan.

Rätt från början har också tagit fram en broschyr som fokuserar på arbetet med universell utformning på lokal nivå: Universell utformning – Hur går det till?

Funktionsrätt Sverige: Det saknas konkreta förslag

Den 7 maj lämnade styrutredningen för funktionshinderspolitiken sitt betänkande till regeringen, Styrkraft i funktionshinderspolitiken. Utredaren lyfter fram universell utformning som en utgångspunkt för ett strategiskt och framtidsinriktat tillgänglighetsarbete.

Men Funktionsrätt Sverige tycker att utredningen är en besvikelse och saknar konkreta förslag om hur universell utformning ska tillämpas.

Universell utformning är en av fyra inriktningar för att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken – att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

I direktiven till styrutredningen lyfte regeringen särskilt fram att de ville se förslag på hur universell utformning kan tillämpas av aktörer i samhället.


Som ”vägledande princip”

I ett särskilt avsnitt om Universell utformning skriver utredaren Martin Olauzon att han ser stora möjligheter att använda universell utformning som ”en vägledande princip” för styrningen av funktionshinderspolitiken.

Särskilda krav ska ställas på att myndigheter tillämpar universell utformning i utvecklingen av sin verksamhet.

”Om staten går före i att anlägga ett perspektiv av universell utformning ger detta också en tydlig signal till resten av samhället.”


Saknas konkreta förslag

Funktionsrätt Sverige framhåller att utredningen saknar konkreta förslag om hur universell utformning ska tillämpas, och inte heller ger någon beskrivning av nuläget.

I ett gemensamt yttrande skriver Funktionsrätt Sverige och Lika Unika att universell utformning skulle kunna bli en offensiv motor för politiken, men att det krävs en mer inkluderande process med FN-konventionen och den allmänna kommentaren 2 som utgångspunkt för att ta fram förslag:

”En sådan process behövs snarast för att förtydliga en samordnad och effektiv tillämpning av universell utformning.”


Rätt från början

Med det nystartade projektet Rätt från början vill Funktionsrätt Sverige bidra till att ta fram konkreta exempel på hur universell utformning kan tillämpas inom olika samhällsområden.

Med utgångspunkt i Funktionsrättskonventionen och aktuell forskning vill projektet:

  • Stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning.

  • Bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.

Länk till debattartikel från Funktionsrätt Sverige och Lika Unika

Partierna om universell utformning i Europa

Funktionsrätt Sverige har frågat partierna vilken funktionsrättspolitik de vill driva i Europaparlamentet. En av frågorna handlar om universell utformning. Läs partiernas svar i nedanstående sammanställning.

Kommer ditt parti att driva frågor om att säkerställa att den nuvarande och framtida tekniska utvecklingen är utformad för alla?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Svar: Ja. Vänsterpartiet är inte nöjda med det nu färdigförhandlade tillgänglighetsdirektivet utan kommer fortsätta arbetet för att kraven på tillgänglighet även ska innefatta fysiska miljöer och transporter. Det innebär att fysiska hinder på offentliga platser och byggnader ska elimineras och tillgängligheten för alla ska öka. Direktivet ska också gälla alla företag så det underlättar möjligheterna till anställning eller att alla människor oavsett funktionsnedsättning ska kunna nyttja dess verksamhet (affärer/serviceinrättningar). Att direktivet nu de facto endast omfattar digitala tjänster och plattformar anser Vänsterpartiet inte vara tillräckligt och kommer därför arbeta vidare tills vi har ett direktiv med utgångspunkt i att alla människor har rätt till självständighet och full delaktighet i samhället. Det är vårt mål med funktionshinderspolitiken både i Sverige men även inom EU. Bristerna i det antagna tillgänglighetsdirektivet visat också tydligt hur viktigt det är att enskilda länder går före och gör bättre.

Feministiskt initiativ
Feministiskt initiativ

Svar: Ja. Vi ska nationellt verka för att det vid offentlig upphandling ställs krav på tillgänglighet med universell design som mål och detta tar vi med oss till och fortsätter arbeta med i EU.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Svar: Ja. Vi ser en stor potential i att när ny teknik tas fram, inte minst inom artificiell intelligens, så är det inte bara rimligt utan också smart att göra det på ett sådant sätt att det fungerar oavsett behov och förutsättningar. Det skapar ett inkluderande samhälle med mindre klyftor och dessutom en större marknad för företagen.

Miljöpartiet
Miljöpartiet

Svar: Ja! Detta är grundläggande för att inte skapa nya gap mellan olika användare. Vi instämmer helt och fullt i vikten av universell utformning, och det är ju också en del av de allmänna åtagandena i artikel 4 i konventionen.

Liberalerna
Liberalerna

Svar: Ja, och en del av detta är att se till att EU:s tillgänglighetsdirektiv kommer i mål, även om det inte ser ut att komma att omfatta så många områden som vi från början hoppats. Men varje litet steg framåt gör ändå att EU blir lite mer tillgängligt, inkluderande och användbart. Gemensamma minimiregler förbättrar den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning.

Centerpartiet
Centerpartiet

Svar: Ja. Det är viktigt att försäkra att den tekniska utvecklingen inte resulterar i att vissa personer eller grupper utestängs. Digitala verktyg och tekniska lösningar kan i många fall vara något positivt som främjar tillgängligheten och gör den mer åtkomlig för fler. Det är något vi arbetar aktivt för.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Svar: Ja. Jag hade inte klarat min vardag eller mitt arbete utan den teknik som finns att tillgå idag. Det är ofta extra viktigt för personer med funktionsnedsättningar. Vi behöver fortsätta att påminna alla de som driver teknikutveckling framåt, vare sig det är inom det offentliga eller den privata sektorn, om vikten av att även kommande tekniksprång görs för alla medborgare. EU har en viktig roll att spela, dels genom forskning och dels genom gemensamma regelverk.

Moderaterna
Moderaterna

Svar: Ja, vi värnar varje människas möjlighet att delta i den tekniska utvecklingen och därför är det viktigt att till exempel produkter, miljöer och tjänster är universellt utformade.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna

Svar: Ja. Sverigedemokraterna arbetar nationellt och långsiktigt med denna fråga och kommer att fortsätta detta arbete framöver för att göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att ta del av den tekniska utvecklingen.

Workshop om ett hållbart arbetsliv

Deltagarna diskuterade i tre olika grupper

Hur skulle du göra för att skapa en inkluderande arbetsmiljö om du fick möjlighet att starta en helt ny arbetsplats – en bilverkstad, en friskola eller en ny myndighet?

Det var utgångspunkten för den workshop som projektet Rätt från början arrangerade i Funktionsrätt Sveriges lokaler den 1 april. Deltagarna arbetade i olika grupper och ritade upp sina visioner.

Deltagarna diskuterar sina förslag
Deltagarna diskuterar sina förslag

Du behöver tänka på flera olika saker när du skisserar en arbetsplats som fungerar för alla. Det handlar om att beskriva hur lokalen ska utformas och hitta lösningar som säkerställer en god social arbetsmiljö för alla medarbetare.

Men det handlar också om att fundera kring hur organisationen ska se ut och hur de anställda ska rekryteras.

Vid workshopen delades deltagarna in i tre olika grupper. Grupperna fick ansvar för planeringen av arbetsplatser med helt olika krav och förutsättningar – en bilverkstad, en friskola och en ny myndighet.

Att anställa med mångfald

Flera deltagare poängterade att det är viktigt att ”anställa med mångfald” och att rekrytera personal som kan möta personer med olika behov. Men hur ska det kunna bli verklighet? En av grupperna ville öka motivationen ute på arbetsplatserna genom att chefer får mer betalt om de anställer med mångfald.

Andra frågor som lyftes fram är vikten av att hyra in sig i tillgängliga lokaler, men också att det ska vara möjligt att kommunicera – och ta del av kommunikation – på flera olika, likvärdiga sätt.

Ritning på en tillgänglig arbetslokal.
Ritning på en tillgänglig arbetslokal.

Gruppövningen leddes av Emil Erdtman, medarbetare i projektet Rätt från början, men också doktorand hos Certec vid Lunds tekniska högskola.

– Det var första gången vi gjorde den här workshopen, men grupperna jobbade väldigt bra och kreativt med uppgiften, säger Emil Erdtman.

Emil arbetar med att ta fram nya workshopmodeller för projektet Rätt från början. Parallellt med arbetet i projektet ska han skriva en doktorsavhandling med fokus på hur olika användare kan involveras i designprocesser.

Samarbetsprojektet medverkade

Deltagarna fick även vägledning på plats av Sara Johansson, som arbetar i Rätt från börjans samarbetsprojekt UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser.
UUA-projektet har varit igång ett tag och har fokus på just de fyra områden som fanns med i den här gruppövningen – fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, organisation/ledarskap och rekrytering.

Användarna är jätteviktiga

Workshopen avslutades med en intressentanalys – Vilka intressenter måste vara med på vägen mot ett mer hållbart arbetsliv? Ett flertal myndigheter återfanns bland de intressenter som deltagarna tyckte var viktigast att nå fram till.

Men vilka placerades allra längst ut på skalan, som allra viktigast att nå fram till?
Jo, där hittar vi användarna.

Deltagarna placerade ut vilka intressenter som är viktigast att nå fram till.
Deltagarna placerade ut vilka intressenter som är viktigast att nå fram till.

Workshop om universell utformning i arbetslivet

Under våren 2019 kommer rätt från början att arrangera workshops om universell utformning inom arbetslivetbostadsmarknaden och utbildningsområdet – tre särskilda fokusområden för projektet.

Den 1 april är du välkommen att delta i en workshop om hur vi kan skapa ett hållbart arbetsliv – med arbetsplatser som planeras och utformas så att de passar alla. Hur kan vi arbeta för att nå dit? Och vilka aktörer behöver vara med i processen?

Rätt från början samarbetar med Akademikerförbundet SSR, som även driver projektet UUA – Universellt utformade arbetsplatser i samverkan med Funktionsrätt Sverige, Vasakronan och andra aktörer inom arbetslivet.

Tid: 2019-04-01 klockan 13:00 – 15:30

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Du anmäler dig genom att fylla i ett formulär på Funktionsrätt Sveriges webbplats:

Länk till anmälan

Forte satsar på projekt om social hållbarhet och universell utformning

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beviljat 54 miljoner kronor till forskning om funktionsnedsättning. Det är totalt 14 forskningssatsningar som finansieras. De beviljade ansökningarna ska bidra till fördjupad kunskap om ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Medlen går bland annat till projekt som fokuserar på en hållbar bostadsmarknad och på att utveckla processer för universell utformning. Forskare vid Lunds universitet får medel för ett projekt om en socialt hållbar bostadspolitik för personer som åldras med funktionsnedsättning. Projektet ska utveckla en kunskapsbas som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap.

Landstinget Dalarna tilldelas medel för projektet ”Att realisera den dolda potentialen – Hur personer med funktionsnedsättningar kan bli delaktiga i och dra nytta av universellt utformade tjänster för e-hälsa genom samskapande i designprocessen”.

Här är alla beviljade ansökningar

Skip to content