Funktionsrätt Sverige: Det saknas konkreta förslag

Den 7 maj lämnade styrutredningen för funktionshinderspolitiken sitt betänkande till regeringen, Styrkraft i funktionshinderspolitiken. Utredaren lyfter fram universell utformning som en utgångspunkt för ett strategiskt och framtidsinriktat tillgänglighetsarbete.

Men Funktionsrätt Sverige tycker att utredningen är en besvikelse och saknar konkreta förslag om hur universell utformning ska tillämpas.

Universell utformning är en av fyra inriktningar för att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken – att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

I direktiven till styrutredningen lyfte regeringen särskilt fram att de ville se förslag på hur universell utformning kan tillämpas av aktörer i samhället.


Som ”vägledande princip”

I ett särskilt avsnitt om Universell utformning skriver utredaren Martin Olauzon att han ser stora möjligheter att använda universell utformning som ”en vägledande princip” för styrningen av funktionshinderspolitiken.

Särskilda krav ska ställas på att myndigheter tillämpar universell utformning i utvecklingen av sin verksamhet.

”Om staten går före i att anlägga ett perspektiv av universell utformning ger detta också en tydlig signal till resten av samhället.”


Saknas konkreta förslag

Funktionsrätt Sverige framhåller att utredningen saknar konkreta förslag om hur universell utformning ska tillämpas, och inte heller ger någon beskrivning av nuläget.

I ett gemensamt yttrande skriver Funktionsrätt Sverige och Lika Unika att universell utformning skulle kunna bli en offensiv motor för politiken, men att det krävs en mer inkluderande process med FN-konventionen och den allmänna kommentaren 2 som utgångspunkt för att ta fram förslag:

”En sådan process behövs snarast för att förtydliga en samordnad och effektiv tillämpning av universell utformning.”


Rätt från början

Med det nystartade projektet Rätt från början vill Funktionsrätt Sverige bidra till att ta fram konkreta exempel på hur universell utformning kan tillämpas inom olika samhällsområden.

Med utgångspunkt i Funktionsrättskonventionen och aktuell forskning vill projektet:

  • Stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning.

  • Bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.

Länk till debattartikel från Funktionsrätt Sverige och Lika Unika

Lämna en kommentar

Skip to content