Om universell utformning

Universell utformning innebär att alla nya tjänster, produkter och miljöer utformas utifrån ett mångfaldsperspektiv. Det handlar om att redan från början skapa inkluderande lösningar och göra samhället så tillgängligt som möjligt. 

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och delta fullt ut på lika villkor i samhället.

Universell utformning definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen
– En konvention som Sverige har åtagit sig att följa.

Det handlar om rättigheter

Sverige har ratificerat Funktionsrättskonventionen. Det innebär att regering, myndigheter, kommuner och landsting ska följa konventionen och se till att rättigheterna införs.

I konventionen lyfts Universell utformning fram som en viktig grundprincip.

Det handlar om:

”… sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.”

Men det betonas också i konventionen att universell utformning inte på något sätt står i motsättning till särskilt stöd och individuella anpassningar, som kommer att behövas även i framtiden.

Det gäller allt nytt som skapas

I en allmän kommentar till konventionen betonar FN att universell utformning alltid bör gälla vid skapandet av nya byggnader, miljöer eller tjänster som vänder sig till allmänheten.

Universell utformning gäller allt nytt som skapas, men samhället ska också fortsätta arbetet med att ta bort de hinder för tillgänglighet som redan har uppstått i samhället. Staten ska också anta standarder för tillgänglighet och sprida de tillgänglighetsstandarder som tagits fram. 

Funktionsrättskonventionen ger också individen ett skydd mot diskriminering och rätt till skälig anpassning för personer i enskilda situationer. 

Universell utformning finns med som en av inriktningarna för att nå målet i den svenska funktionshinderpolitiken– att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Universell utformning borde kunna vara en offensiv motor för politiken – som en process för samskapande av allt nytt som tas fram.

Mer information:

Allmän kommentar nr 2 om Tillgänglighet
– FN-kommittén som övervakar Funktionsrättskonventionen

Presentation om Universell utformning
– från Funktionsrätt Sverige

Universell utformning – Så funkar det (film) 
– Myndigheten för Delaktighet

Skip to content