Design för mångfald

Universell utformning är idag ett övergripande tänkande om design och utformning som tar hänsyn till den mångfald av behov och förutsättningar som finns i mänskligheten. 

Själva begreppet Universal Design myntades 1985 av den amerikanske arkitekten Ronald Mace.

Fokus på användare och delaktighet

Den sociala rörelsen i efterkrigstidens USA påverkade framväxten av lagstiftning om lika rättigheter och anti-diskriminering. Det medförde ett större tryck på designindustrin att producera produkter, tjänster och miljöer som var mer tillgängliga.

Decennierna efter andra världskriget utvecklades den ”barriärfria designen”, som skulle ta bort hinder i byggd miljö, genom att exempelvis bygga ramper för rullstolar i ingången till existerande byggnader. På 1970-talet kom sedan det mer generella begreppet ”Tillgänglig design” (Accessible design). Nu blev tillgängliga lösningar ett inslag i generell design av produkter, tjänster och miljöer.

Inom det hjälpmedelstekniska fältet utvecklades samtidigt specialiserade lösningar för personer med funktionsnedsättning. Designrörelser som fokuserar på användarna redan tidigt i designprocessen har varit viktiga influenser för universell design.

Idag talar man om ”Användarcentrerad design” (User-centered design) för att beskriva sättet att arbeta med design som utgår från olika användares behov, förmågor och begränsningar.

Den amerikanske arkitekten Ronald Mace är en av pionjärerna bakom konceptet Universell utformning. Han använde begreppet Universal Design för att beskriva en design som skulle vara både attraktiv och funktionell för alla människor – oavsett funktionsnedsättning. 

Ronald Mace var med och grundade Center for Universal Design vid North Carolina State University. Här utvecklades också sju principer om universell utformning (The Principles of Universal Design). 

Läs mer

Här kan du läsa mer om begreppet och de principer som ofta används som utgångspunkt för att förklara Universal Design:

History of UD – universaldesign.ie
The Principles of Universal Design – NC State University, The Center for Universal Design
Sju principer för Universell utformning – Certec
rdelar med Universell utformning – The Centre for Excellence in Universal Design
Några exempel på Universell utformning – Case studies
Statlig webbresurs för arbetet med Universell utformning i Norge
Design Kit: The Human-Centered Design Toolkit
Universaldesign.com – Nyheter och information om Universell utformning
The Center for Universal Design – NC State University
10 things to know about UD – Centre for Excellence in Universal Design
Design Resources – Artiklar med källor och exempel på olika designbehov, IDEA Center

 

Skip to content