Personer med funktionsnedsättning blir sällan involverade av kommunerna

Det är inte särskilt vanligt att användare involveras vid design- och utveckling av IT-tjänster i Sveriges kommuner. Än mindre vanligt är att personer med funktionsnedsättning är med i utvecklingsprojekten. Det visar en enkät som företaget Funka har skickat till landets kommuner och som gjort tillsammans med studenter vid Uppsala universitet. Endast 12 procent av de svarande uppger att personer med funktionsnedsättning ibland blir involverade.

Enkäten visar att det är vanligast att användare involveras i slutfasen av utvecklingsprojekten och att många rekryteras via personliga kontakter.

Processtöd för universell utformning

Enkäten visar också att kommunerna saknar rutiner för hur användare ska bli delaktiga i utvecklingsprocesserna. 70 procent svarar nej på frågan om deras kommun har riktlinjer för involvering av användare.

Enkätundersökningen ingår i projektet Att involvera användare, som drivs med stöd av Nordiskt Välfärdscenter.

Under 2020 publicerade Rätt från början en enkät som visade att Sveriges kommuner behöver mer kunskaper kring hur de kan arbeta med involvering av användare genom universell utformning som ett konkret arbetssätt. Bland annat finns det idag en europeisk processtandard som kan användas som vägledning för inkluderande utvecklingsprocesser genom universell utformning.

Projektet Rätt från början kommer under 2021 att ta fram ett processtöd för universell utformning.

Lämna en kommentar

Skip to content