”Myndigheterna har inte hängt med”

FN har rekommenderat den svenska regeringen att se till att krav på tillgänglighet blir systematiskt inkluderade i alla avtal om offentlig upphandling.

Hur får vi till ett hållbart och systematiskt arbete med att ställa krav på tillgänglighet i samband med upphandling av digitala produkter och tjänster? Det var en huvudfråga vid det rundabordssamtal som Funktionsrätt Sverige arrangerade den 28 januari tillsammans med G3ict och Microsoft.

Vid rundabordssamtalet redogjorde Ima Placencia Porrero från EU-kommissionen för den europeiska tillgänglighetslagen och hur den på ett samspelar med det nya upphandlingsdirektivet.

– Direktiven interagerar på ett väldigt smidigt sätt. När du köper produkter och tjänster som täcks av tillgänglighetslagen måste du använda tillgänglighetskraven som finns med i upphandlingsdirektivet. Men du behöver också ställa ytterligare krav.

– Låt mig vara väldigt tydlig. Att köpa in tillgängligt enligt upphandlingsdirektiven är inte ett val – det är en skyldighet, betonade Ima Plancencia Porrero.

Ima Plancencia Porrero underströk också att inköpare behöver ta hänsyn till nationell lagstiftning men även standarder när de preciserar tillgänglighetskraven. Exempelvis går det att ställa krav på att organisationer arbetar utifrån standarden EN 17161 om tillgänglighet genom universell utformning.

”Myndigheterna har inte hängt med”

Det stora problemet är att få myndigheterna att leva upp till kraven och ställa tillgänglighetskrav rutinmässigt vid inköp av digitala produkter och tjänster. Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige berättade om en undersökning från Myndigheten för delaktighet som visar att endast en liten andel av myndigheterna (15 procent) systematiskt ställer tillgänglighetskrav vid upphandling.

Funktionsrätt Sverige har gjort en egen undersökning av hur arbetet med tillgänglighetskrav följs upp i myndigheter och kommuner. Vid rundabordsseminariet berättade Mia Ahlgren om några av de framgångsfaktorer som tillfrågade kommuner lyft fram.

–  Det är väldigt tydligt att frågan behöver prioriteras politiskt och att det systematiska arbetet med att ställa tillgänglighetskrav behöver fortsätta även efter ett val. En kommun lyfte vikten av att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunen. Då blir det lättare att förstå och få gehör för frågorna.

För att driva på arbetet håller EU-kommissionen nu på att uppdatera en guide för hur sociala frågor kan lyftas i samband med upphandling, En informationssatsning görs också i Sverige, där Upphandlingsmyndigheten nyligen presenterat webbverktyg på sin webbplats. Här finns exempelvis tips om att myndigheterna kan använda kriterier för universell utformning vid upphandling. Det ser något bättre ut i kommuner och regioner,

Ima Plancencia Porrero berättade hur den europeiska lagstiftningen kan användas.

– Myndigheterna har inte hängt med i att man nu ska ställa krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling. Därför satsar vi hårt på att sprida den här kunskapen, sade Ellionor Triay Strömvall från Upphandlingsmyndigheten vid rundabordssamtalet.

Universell utformning lyfts ändå fram i avsnittet om socialt hållbar upphandling i den svenska upphandlingsstrategin. Där står följande:

”Det är viktigt att upphandlande myndigheter och enheter i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen tillämpar principen om s.k. universell utformning, dvs. tänker strategiskt för att säkerställa att produkter och tjänster kan användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare”

Inkluderande design hos Microsoft

Vid rundabordssamtalet berättade Stina Biärsjö från Microsoft om företagets erfarenheter av att integrera universell utformning i verksamheten och skapa produkter som kan användas av alla.

Bilden visar Stina Biärsjö från Microsoft
Stina Biärsjö lyfte fram Microsofts arbete med inkluderande design.

– Om vi inkluderar personer med olika perspektiv får vi fram bättre produkter. Ett bra exempel på inkluderande design är en avancerad läsare. 2015 fick en grupp titta på hur elever med dyslexi kan arbeta bättre. Gruppen bestod av lärare, forskare logopeder och personer från Microsoft. Funktionen skulle vara för elever med dyslexi men används idag brett i samhället, berättade Stina Biärsjö.

Behöver bli mer systematiskt

Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige knöt ihop rundabordssamtalet och betonade vikten av att arbetet med tillgänglighetskrav blir en naturlig del av offentliga aktörers arbete med upphandling.

– Det finns tre standarder som är framtagna på uppdrag av EU-kommissionen som kan användas. Inköpare kan exempelvis ställa krav på att användarna involveras i produktionen av varor och tjänster genom att använda standarden EN 17161, som beskriver ett systematiskt sätt att arbeta med tillgänglighet genom universell utformning. Vi har också fått positiva besked från EU-kommissionen att man ska utveckla verktygen för hur man kan ställa tillgänglighetskrav. Att politiker prioriterar frågan om hållbar upphandling är väldigt viktigt, avslutade Mia Ahlgren.

Här kan du se rundabordssamtalet i efterhand:

Lämna en kommentar

Skip to content