Workshop om ett hållbart arbetsliv

Deltagarna diskuterade i tre olika grupper


Hur skulle du göra för att skapa en inkluderande arbetsmiljö om du fick möjlighet att starta en helt ny arbetsplats – en bilverkstad, en friskola eller en ny myndighet?

Det var utgångspunkten för den workshop som projektet Rätt från början arrangerade i Funktionsrätt Sveriges lokaler den 1 april. Deltagarna arbetade i olika grupper och ritade upp sina visioner.

Deltagarna diskuterar sina förslag
Deltagarna diskuterar sina förslag

Du behöver tänka på flera olika saker när du skisserar en arbetsplats som fungerar för alla. Det handlar om att beskriva hur lokalen ska utformas och hitta lösningar som säkerställer en god social arbetsmiljö för alla medarbetare.

Men det handlar också om att fundera kring hur organisationen ska se ut och hur de anställda ska rekryteras.

Vid workshopen delades deltagarna in i tre olika grupper. Grupperna fick ansvar för planeringen av arbetsplatser med helt olika krav och förutsättningar – en bilverkstad, en friskola och en ny myndighet.

Att anställa med mångfald

Flera deltagare poängterade att det är viktigt att “anställa med mångfald” och att rekrytera personal som kan möta personer med olika behov. Men hur ska det kunna bli verklighet? En av grupperna ville öka motivationen ute på arbetsplatserna genom att chefer får mer betalt om de anställer med mångfald.

Andra frågor som lyftes fram är vikten av att hyra in sig i tillgängliga lokaler, men också att det ska vara möjligt att kommunicera – och ta del av kommunikation – på flera olika, likvärdiga sätt.

Ritning på en tillgänglig arbetslokal.
Ritning på en tillgänglig arbetslokal.

Gruppövningen leddes av Emil Erdtman, medarbetare i projektet Rätt från början, men också doktorand hos Certec vid Lunds tekniska högskola.

– Det var första gången vi gjorde den här workshopen, men grupperna jobbade väldigt bra och kreativt med uppgiften, säger Emil Erdtman.

Emil arbetar med att ta fram nya workshopmodeller för projektet Rätt från början. Parallellt med arbetet i projektet ska han skriva en doktorsavhandling med fokus på hur olika användare kan involveras i designprocesser.

Samarbetsprojektet medverkade

Deltagarna fick även vägledning på plats av Sara Johansson, som arbetar i Rätt från börjans samarbetsprojekt UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser.
UUA-projektet har varit igång ett tag och har fokus på just de fyra områden som fanns med i den här gruppövningen – fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, organisation/ledarskap och rekrytering.

Användarna är jätteviktiga

Workshopen avslutades med en intressentanalys – Vilka intressenter måste vara med på vägen mot ett mer hållbart arbetsliv? Ett flertal myndigheter återfanns bland de intressenter som deltagarna tyckte var viktigast att nå fram till.

Men vilka placerades allra längst ut på skalan, som allra viktigast att nå fram till?
Jo, där hittar vi användarna.

Deltagarna placerade ut vilka intressenter som är viktigast att nå fram till.
Deltagarna placerade ut vilka intressenter som är viktigast att nå fram till.

Workshop om universell utformning i arbetslivet

Under våren 2019 kommer rätt från början att arrangera workshops om universell utformning inom arbetslivetbostadsmarknaden och utbildningsområdet – tre särskilda fokusområden för projektet.

Den 1 april är du välkommen att delta i en workshop om hur vi kan skapa ett hållbart arbetsliv – med arbetsplatser som planeras och utformas så att de passar alla. Hur kan vi arbeta för att nå dit? Och vilka aktörer behöver vara med i processen?

Rätt från början samarbetar med Akademikerförbundet SSR, som även driver projektet UUA – Universellt utformade arbetsplatser i samverkan med Funktionsrätt Sverige, Vasakronan och andra aktörer inom arbetslivet.

Tid: 2019-04-01 klockan 13:00 – 15:30

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Du anmäler dig genom att fylla i ett formulär på Funktionsrätt Sveriges webbplats:

Länk till anmälan

Forte satsar på projekt om social hållbarhet och universell utformning

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beviljat 54 miljoner kronor till forskning om funktionsnedsättning. Det är totalt 14 forskningssatsningar som finansieras. De beviljade ansökningarna ska bidra till fördjupad kunskap om ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Medlen går bland annat till projekt som fokuserar på en hållbar bostadsmarknad och på att utveckla processer för universell utformning. Forskare vid Lunds universitet får medel för ett projekt om en socialt hållbar bostadspolitik för personer som åldras med funktionsnedsättning. Projektet ska utveckla en kunskapsbas som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap.

Landstinget Dalarna tilldelas medel för projektet “Att realisera den dolda potentialen – Hur personer med funktionsnedsättningar kan bli delaktiga i och dra nytta av universellt utformade tjänster för e-hälsa genom samskapande i designprocessen”.

Här är alla beviljade ansökningar

Utbildning om Universellt utformade arbetsplatser

Ett flertal organisationer arbetar för att förverkliga det Universellt utformade samhället. Parallellt med Rätt från början pågår ett projekt som heter Universellt utformade arbetsplatser, UUA. I det här projektet vill Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Randstad och Swedavia öka kunskapen om universell utformning av arbetsplatser och åstadkomma ett perspektivskifte på landets arbetsplatser.

Just nu anordnar UUA-projektet utbildningar om Universell utformning kopplat till arbetslivet. Grundutbildningen innehåller ett fullmatat program på en och en halv dag, med mycket information och många praktisk övningar.

Kursen tar avstamp i definitionen av Universell utformning i Funktionsrättskonventionen. Under kursen får deltagarna fundera kring de olika aspekter och perspektiv som möts på en arbetsplats: Vilka krav ställs på den fysiska utformningen? Hur ser det ut med den psykosociala arbetsmiljön? Kursen tar också upp utmaningar kopplat till rekrytering och ledningsfrågor.

Sju principer för Universell utformning
Sju principer för Universell utformning
Övning: Vilka krav kan ställas på en Universellt utformad arbetsplats?

I utbildningen får deltagarna bland annat diskutera och göra konkreta övningar som bottnar i de sju principerna för Universell utformning: Vilka behov ska en Universellt utformad arbetsplats kunna möta? Hur ska den utformas så att den fungerar för alla på jobbet?

Läs mer om UUA-projektet här

Tre vanliga missförstånd om Universell utformning

Det finns åtminstone tre vanliga missförstånd om Universell utformning. Ett av de vanligaste missförstånden är att begreppet bara syftar på färdig design, när det framför allt kan beskrivas som en pågående design- och samhällsutvecklingsprocess. Det säger PeO Hedvall, ämnesansvarig för Certec vid Lunds tekniska högskola, vid uppstarten för projektet Rätt från början.

Det här är andra vanliga missförstånd:

  • Att Universell utformning bara handlar om personer med funktionsnedsättning. Det berör i själva verket alla människor i samhället.

  • Att Universell utformning innebär “en-storlek-för-alla”. I själva verket handlar det om att Universell utformning ska erbjuda likvärdighet för användaren och då finns det också ett stort behov av flexibilitet. Universell utformning kräver en design som kan möta olika användarbehov.

Man brukar tala om sju principer för Universell utformning. PeO Hedvall lyfter särskilt fram de två första principerna.

–  Det principerna handlar om likvärdig och flexibel användning. Flexibilitet öppnar upp för mångfald och olikhet. Det är där den riktigt stora potentialen ligger.

“Mångfald blir det normala”

Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Universell utformning är en princip som betonas starkt i konventionen och begreppet definieras också i konventionens andra artikel.

Enligt definitionen är Universell utformning

Sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.”

Det finns även ett viktigt tillägg till FN:s definition av begreppet: Att Universell utformning handlar om att göra rätt från början betyder inte att det ska utesluta olika typer av tekniska hjälpmedel när dessa behövs för att människor ska bli inkluderade i samhället.

Men det gäller alltså att redan från början planera verksamheter, byggnader och miljöer med sikte på att alla människor ska bli inkluderade. PeO Hedvall, ämnesföreståndare på Certec vid Lunds tekniska högskola, medverkade vid den workshop som inledde projektet Rätt från början.

PeO Hedvall beskriver Universell utformning som en utvecklingsprocess:

– Universell utformning handlar inte bara om färdig design utan det är i första hand en samhällsutvecklingsprocess, någonting som är pågående och som vi kommer att behöva fortsätta jobba med över tid.

Mångfald blir det normala

PeO Hedvall betonar att Universell utformning bygger på ett mångfaldstänkande där mångfald blir det normala.

–  Attityden är att det inte finns några genomsnittliga människor. Det finns inga “normalanvändare”.

Definitionen av Universell utformning i Funktionsrättskonventionen inkluderar alla människor i samhället med eller utan funktionsnedsättning. Det handlar alltså om ett sätt att arbeta med design och samhällsbyggande som ska gynna alla – inte bara personer med funktionsnedsättning.

–  Samhället är byggt av så mycket teknik och design. Därför är det intressant att zooma in till konkreta situationer och zooma ut till “livsspannsperspektivet” – hur en flexibel design kan följa med en i livet, till exempel inom bostadsområdet.

Läs mer om projektet Rätt från början

Rätt från början – workshop och projektstart

Projektet Rätt från början startade den 22 januari med en kreativ workshop om Universell utformning. Begreppet handlar just om att göra rätt från början – att ha siktet inställt på hur nya byggnader, miljöer och tjänster ska utformas så att de kan användas av alla i samhället.

PeO Hedvall, ämnesföreträdare hos Certec vid Lunds tekniska högskola, höll i workshopen som utgick från sju grundläggande principer om Universell utformning. En universellt utformad produkt eller tjänst ska bland annat vara lätt att förstå och att använda för personer oavsett bakgrund och förutsättningar. Då är det också viktigt att det finns en inbyggd flexibilitet för olika sätt att använda produkten eller tjänsten.

PeO Hedvall betonar att Universell utformning handlar om en pågående process.
– Det som är särskiljande är att man trycker på att det ska göras “rätt från början”, utan att behöva fixa och trixa efteråt, säger PeO Hedvall.

Bilden visar PeO Hedvall vid workshopen om Universell utformning
PeO Hedvall betonar att Universell utformning handlar om en pågående process.

Praktiska övningar

I den praktiska delen av workshopen gick deltagarna runt i olika grupper. De tog själva fram och diskuterade hur saker i den omgivande miljön lever upp till principerna om Universell utformning.

Workshopens deltagare diskuterar i grupp
Deltagarna diskuterar i grupp.

Tre fokusområden

Workshopen var en kick-off för projektet Rätt från början, som under tre år kommer att arbeta för att stärka kunskapen om universell utformning och ta fram nya strategier och metoder för det fortsatta arbetet. Projektet kommer främst att fokusera på tre områden – utbildning, bostad och arbete.

Välkommen till en workshop om Universell utformning!

PeO Hedval


Allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla – hela den mänskliga mångfalden – genom universell utformning.

Universell utformning börjar sprida sig i Sverige som en strategi för skapandet ett samhälle för alla. Visste du att det finns med bland annat i forskningspropositionen, i gestaltningspolitiken och i den nationella upphandlingsstrategin. Men hur många vet egentligen hur det hänger ihop med funktionsrätt? Eller hur man gör?

Det här ska vi utveckla under tre år i projektet Rätt från början med stöd från Arvsfonden. Projektet startar i januari 2019. Vi drar igång direkt med en workshop dit du är varmt välkommen att medverka. Ta chansen att sätta dig in i vad Universell utformning innebär och de tankar det bygger på i en konkret foto-baserad workshop.

Målgrupp: I första hand medlemsförbund, styrelse, kansli och partners i projektet

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret via den här länken.

Varmt välkommen!

Skip to content