Startsida

Universell utformning handlar om att göra rätt från början
– att tjänster, produkter och miljöer redan från början utformas så att samhället blir så tillgängligt som möjligt.

Projektet Rätt från början verkar för att universell utformning ska ingå som en naturlig del i varje ny design- och utvecklingsprocess.

Kreativa lösningar med fokus på hållbar utveckling

Den 28 oktober genomförde Rätt från början en digital designdag på temat ”universell utformning i praktiken”. Deltagarna antog utmaningen att genomföra ett innovationsprojekt ”från ax till limpa” inom loppet av några timmar.

– Det blev en kreativ process med spännande lösningar på framtida samhällsutmaningar, säger Diana Chafik, projektledare för Rätt från början.

Agenda 2030 och visionen om att ”Ingen ska lämnas utanför” var det övergripande temat för dagen. Deltagarna kunde välja ett eller flera av de 17 målen i Agendan. Några valde till exempel ”Utbildning”, andra ”Hälsa och välbefinnande” eller ”Hållbara städer och samhällen”

Arbetspassen avbröts med jämna mellanrum av pauser, där deltagarna uppmanades att lämna datorn för exempelvis promenader, lek eller yoga. Inför presentationen i grupperna började processledarna med att berätta om något de själva designat. Det kunde vara musik, altaner, maträtter eller tavlor i sovrummet.


Från brainstorming till redovisning

Efter en kort introduktion om universell utformning gav sig grupperna i kast med att ”brainstorma” fram de samhällsutmaningar som de tyckte var viktigast att lösa. Målet med brainstorming är att ta fram så många idéer som möjligt. Idéerna behöver inte vara supersmarta utan får gärna vara lite ”crazy”. När någon så har en idé kan man bygga vidare på den och lägga till andra saker.

I nästa steg var det dags för grupperna att skissa och försöka ta fram så kallade ”prototyper”. Prototyp betyder ”första formen” och kan vara alltifrån enkla skisser till modeller i full skala. Poängen är att visualisera för sig själv och andra för att få fram fler idéer. Det gäller särskilt när man jobbar i grupp och visualiserar sina idéer för andra.

– Att aktivt skissa och prototypa är vad som för processen framåt. När man jobbar fysiskt med sina idéer får man syn på nya saker. Det kan också vara läskigt eftersom du kan upptäcka att saker inte går ihop med varandra, berättade Kirre Rassmus-Gröhn, universitetslektor vid Certec, som instruerade grupperna i arbetet med prototyper.

Designdagen avslutades med att grupperna presenterade sina prototyper för en ”expertpanel” och sedan blev det en avslutande diskussion kring lösningarna.

Processledarna från projekt Rätt från början gick in om grupperna kallade på hjälp samt ställde kritiska frågor i slutet av sessionen. Tanken var att inte styra för mycket men finnas till hands om så behövdes.


Inspirerande lösningar

Grupperna tog fram inspirerande skisser och modeller för en rad olika samhällsutmaningar. Vi fick förslag på inkluderande trafiklösningar, bostadsområden, lärmiljöer och naturområden.

En grupp ville exempelvis lösa trafikproblemen med de omdebatterade elsparkcyklarna och istället skapa lösningar som erbjuder ett ”fredligt samspel”.

En annan grupp tog sig an utmaningen med den segregerade bostadsmarknaden. De tänkte sig bostadsområden där lägenheter i samma trappuppgång kan ha olika prisnivå, så att människor med skilda ekonomiska förutsättningar kan vara grannar med varandra.

En tredje grupp redovisade en prototyp för ”klassrummet med studiero för alla”. Här kunde möbleringen ändras på ett flexibelt sätt efter elevernas behov och önskemål. Lärare befann sig i mitten av klassrummet. Deras lösning gick hand i hand med en annan grupp som tagit fram en prototyp för inkluderande skolgårdar.

De som arbetade med naturmiljö ville skapa naturslingor med information i olika tillgängliga och inspirerande format före, under och efter besöket – via text, ljud och film.

Designprocess på en dag

Vid utvärderingen framkom att dagen varit krävande och utmanande – inte minst för samarbetet med prototyper – men också väldigt kreativ. Dagen gav energi och inspiration att jobba vidare med dialogprocesser.

Designprocesser tar ofta lång tid men här genomfördes en designprocess under en arbetsdag.

– Visserligen blir det komprimerat, men det visar också att det funkar att gå igenom designprocessens alla steg om man fokuserar och har en vägledande men samtidigt öppen processledning, säger PeO Hedvall, ämnesföreträdare för Certec vid Lunds tekniska högskola och en av processledarna vid designdagen.

Skapa tillsammans – universell utformning i praktiken

I samverkan med Certec vid Lunds universitet bjuder projektet Rätt från början in till en digital heldagsutbildning där du får tillämpa universell utformning i ett konkret utvecklingsprojekt.

Du är varmt välkommen oavsett om du arbetar för ett företag, på en myndighet, inom akademin eller om du tillhör civilsamhället. Tanken är att mötas i en samskapande övning med utgångspunkt i en aktuell samhällsutmaning och med ett mer inkluderande samhälle som gemensamt mål.

Vi kommer att arbeta med utgångspunkt i löftet i Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför. Deltagarna kommer att vara indelade i mindre arbetsgrupper och målsättningen är att ta fram konkreta, inkluderande lösningar inom exempelvis arbetsliv, bostad eller utbildning. Vi tränar oss på att inom loppet av några timmar ta våra idéer hela vägen ”från ax till limpa” genom en agil innovationsprocess.

Utbildningen har cirka 30 platser, så skicka in anmälan i god tid.

Länk till anmälningssidan

Medverkande:

Per-Olof Hedvall, ämnesföreståndare, Certec, Lunds universitet
Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Diana Chafik, projektledare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige
Emil Erdtman, doktorand, Certec/Rätt från början
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige
Pernilla Sjöberg, projektmedarbetare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige

Vi använder det digitala mötesverktyget Zoom, men har även planerat in övningsmoment som erbjuder pauser från arbetet vid dataskärmen. Hela utbildningsdagen direkttextas av skrivtolkar.

Välkommen!

Lansering av guiden för universell utformning

Den 22 september lanserades Guiden till universell utformning vid ett digitalt frukostmöte. Guiden har tagits fram i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är tänkt att fungera som ett processtöd för alla som arbetar med universell utformning. Du kan ta del av hela seminariet i spelaren ovan.

Program:

Välkommen (00:00)
Några ord om guiden, verktygen och metoderna (13:53)
Universell utformning av bostäder (30:11)
Universell utformning inom arbetslivet (42:10)
Universell utformning inom skola och utbildning (1:00:48)
Avslutning (1:17:15)

Medverkande:

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början/Funktionsrätt Sverige (moderator)
Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige
Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Håkan Eftring, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg Lärandeforum UUA, Akademikerförbundet SSR
Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.
Emil Erdtman, doktorand, Certec och Rätt från början, Lunds universitet/Funktionsrätt Sverige
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början/Funktionsrätt Sverige

Undertexter från Svensk Skrivtolkning AB

………………………………………………………………………………………………………

Länk till Guiden till universell utformning

Laddar in …
Skip to content