Utbildning

Certec vid Lunds Tekniska Högskola finns sedan ca 15 år särskilda kurser i Universell utformning, bestående av en teoretisk del och en projektdel. De samlade erfarenheterna och kunskapen från dessa utbildningar kommer att utnyttjas i projektet i sin helhet.

Delprojektet har två utgångspunkter: 

  • Universell utformning, UU, så som det uttrycks i FN:s funktionsrättskonvention (CRPD).
  • Universal Design for Learning, UDL[1], som utgår från att individuella variationer är normen, inte undantag, och att alla människor lär sig på olika sätt.

UDL kompletterar UU med ett särskilt fokus på lärande. Men att vara student innebär långt mer än att ”bara” vara delaktig i själva undervisningssituationerna. Därför kommer den här delen av projektet att utgå från studentens perspektiv med fokus dels på lärandet i till exempel undervisning, laborationer och tentamina, och dels på andra studentaktiviteter, som till exempel introduktionsveckor och studentkårens arbete.   

Målgrupper för den första delen är studenter och lärare och för den andra studenter och studentkår.

Samtliga delar av projektet kommer också att kunna vara beställare av studentprojekt inriktade på Universell utformning.

Valet att fokusera på högskola/universitet har ett dubbelt värde. Det handlar om att öka möjligheten för studenter med funktionsnedsättning att studera, men även om att nå fram till lärarutbildningar. Särskild samarbetspartner i denna del är Certec vid Lunds Tekniska Högskola.

Introduktion till UDL

UDL utgår från att individuella variationer är normen, inte undantag, och att alla människor lär sig på olika sätt.

Det innebär att det alltid finns flera sätt att motivera, presentera och uttrycka lärande. Ingen behöver stigmatiseras och pekas ut i behov av särskilda lösningar.

Här är en film från Skolverket som ger kortare introduktion till UDL.


[1] För mer om UDL, se http://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/LUkonf2015/16_Rowa.pdf.