Seminarium om Universell utformning ur ett rättighetsperspektiv

Loggorna för Artikel 19-projektet, Rätt från början och Arvsfonden

Universell utformning handlar om att göra rätt från början och begreppet definieras i Funktionsrättskonventionen, men hur samspelar universell utformning med rättighetsperspektivet i konventionen som helhet och dess olika rättighetsartiklar?

Det här är temat för ett seminarium som arrangeras den 21 januari 2020 av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och Independent Living Institutes projekt Artikel 19 som verktyg.

Fokus kommer ligga på forskning om universell utformning och kopplingen till rättigheterna i artikel 19 i Funktionsrättkonventionen om rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

Vi kommer särskilt in på artikel 19 c som ställer krav på att samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten ska vara tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning. Det blir även en diskussion om de politiska strategierna för genomförande av konventionens rättigheter.

Tid: 2020-01-21 klockan 14:00 – 16:00
Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 a i Sundbyberg, våning 4

Länk till anmälan:
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/seminarium-universell-utformning-och-rattigheter/

Preliminärt program:

14.00-14:10 Välkommen

14.10-14.20 Presentation av Rätt från börjans nulägesrapport om universell utformning
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början

14:20-14:40 Universell utformning – Vad är det och hur går forskningen till?
Emil Erdtman, doktorand, Rätt från början  

14.40-14.50 Kaffe

15:10-15:25 Tillgänglighet i samhället utifrån Artikel 9 i Funktionsrättskonventionen
Hans von Axelson, utredare, Myndigheten för delaktighet 

14:50-15:10 Artikel 19 c) – Vad kräver den för att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva i samhällsgemenskapen?
Ola Linder, jurist, Artikel 19 som verktyg 

15:25-15:55 Panelsamtal och diskussion om strategier för genomförande 
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet
Jamie Bolling,
 Independent Living Institute
Emil Erdtman, Rätt från början

Moderator: Mia Ahlgren

15:55-16:00 Avslutande ord
Diana Chafik, projektledare, Rätt från början

Välkommen!

“Om inte samhället gör bostäder tillgängliga blir följden segregation”

“Arkitektur och design kan bidra till ett jämlikt och hållbart samhälle. Men frågan är om tillgänglighet och användbarhet för alla är det som vägleder utvecklingen av livsmiljön i Sverige idag. Det finns flera grupper som helt saknar bostad, något som ofta hänger samman med att sakna arbete och försörjning. Om inte samhället gör bostäder tillgängliga kommer utanförskap och segregation bli följden,”

Det skriver Emil Erdtman i en artikel som med utgångspunkt i politiken för gestaltad livsmiljö diskuterar förutsättningar för hållbart samhällsbyggande i Sverige.

Läs mer“Om inte samhället gör bostäder tillgängliga blir följden segregation”

Enkätundersökning: Kunskap saknas om universell utformning

Bild på en mångfald av människor i olika färger

Universell utformning har blivit en del i samhällsstyrningen inom flera områden. Men det saknas fortfarande kunskap om – och sätt att arbeta med – universell utformning hos många av landets offentliga aktörer, trots att de ska se till att universell utformning tillämpas när nya produkter, tjänster och miljöer utformas.

Det visar en enkätundersökning som gjorts av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början. Men undersökningen visar också att aktörer inom både offentlig och privat sektor har börjat bekanta sig med begreppet och det inkluderande arbetssätt det handlar om.

Det är positivt att så många kommuner tagit sig tid att svara på enkäten. Det visar att det finns ett stort intresse för universell utformning. Vi tror att det kommer att finnas goda förutsättningar för att komma igång med samskapande processer kring universell utformning framöver, säger Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige.

Universell utformning definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Det handlar om att alla nya produkter, miljöer, tjänster ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning, utan att det behövs anpassning eller specialutformning.

Sverige har åtagit sig att förverkliga rättigheterna i konventionen. Idag har Universell utformning börjat implementeras i samhällsstyrningen. Nyligen gick myndigheten Vinnova ut med en utlysning för att finansiera innovationsprojekt som utvecklar lösningar utifrån universell utformning som “stärker tillgängligheten i städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster”.

Enkätrapporten från Rätt från början tyder på att begreppet Universell utformning ännu inte har fått någon bred förankring i offentliga och privata organisationer. Bland annat efterfrågar en majoritet av de som svarade på enkäten kunskap om vad Universell utformning innebär. De öppna svaren tyder också, enligt rapportförfattaren och juristen Anna Zoteeva, på att många deltagare fortfarande likställer Universell utformning med tillgänglighet och anpassning.

Här är några av slutsatserna som går att dra från Rätt från börjans enkätrapport Universell utformning i Sverige.

  • En minoritet av de som deltog i undersökningen säger att deras organisationer använder begreppet Universell utformning i sin verksamhet (22 procent). Organisationer inom den ideella sektorn använder begreppet betydligt oftare än organisationer inom offentlig sektor.
  • Undersökningen tyder på att rättighetsbärarna är mer bekanta med universell utformning än skyldighetsbärarna. Det är statens myndigheter, kommuner och landsting som ska se till att Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomförs. Men vår undersökning visar att offentliga aktörer har lägre kunskap om universell utformning än till exempel intresseorganisationer.
  • Undersökningen visar också att kunskaperna om Universell utformning är sämre inom arbetsmarknad/HR än inom andra verksamhetsområden. Det finns anledning att undersöka de underliggande orsakerna till det resultatet.

  • Kunskapen om universell utformning är högre hos tjänstemän än hos personer i ledande befattning och förtroendevalda, vilket innebär att det behövs särskilda lösningar för att sprida kunskap till de senare grupperna.
  • Det som framförallt saknas hos många organisationer är konkreta mekanismer och arbetssätt kring Universell utformning. Endast 16 procent av de svarande har begreppet i styrdokument och bara 38 procent försöker inkludera målgrupper som i vanliga fall inte kommer till tals.

Länk till enkätrapporten Universell utformning i Sverige.
Rapportförfattare: Anna Zoteeva

Frukostseminarium om universell utformning av bostäder

Människor vid en bostadsutställning på ett torg

Varmt välkommen till ett frukostseminarium om hur universell utformning kan bidra till mer inkluderande bostadsområden.

Alla ska ha rätt till ett bra hem. Men bristen på tillgängliga och inkluderande bostäder till en rimlig kostnad är akut.

I december 2019 lämnar Kommittén för modernare byggregler förslag om övergripande krav i utformning av bostäder.  Hur kan byggregler och byggprocesser utformas för att framtidens bostadsmarknad ska bli tillgänglig för fler? På vilket sätt kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostadsområden för alla människor?

Vid frukostseminariet möts representanter för bostadsföretag, beslutsfattare, intresseorganisationer och civilsamhälle. Vi får en bild av vad som pågår och diskuterar möjligheter med att skapa inkluderande processer där vi alla kan bo och leva tillsammans på lika villkor.

Moderator är Ines Uusmann, tidigare generaldirektör för Boverket. Mer info om medverkande kommer inom kort.

I anslutning till frukostseminariet arrangeras även en workshop om universell utformning av bostäder den 22 november kl 10-12.

Medverkande: 

Daniel Koch, arkitekturforskare, KTH
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig
Lotta Sjödin, strategisk innovations och utvecklingsledare, Ikano Bostad
Karin Svensson, projektledare, Gestaltad Livsmiljö, ArkDes

Moderator är Ines Uusmann, tidigare generaldirektör för Boverket.

Länk till anmälan

Enkät om universell utformning

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början håller på med en enkätundersökning om Universell utformning i samverkan med ArkDes. Med hjälp av enkäten hoppas vi få mer kunskap om arbetet med universell utformning runtom i landet inom tre områden – samhällsplanering/byggande, arbetsmarknad och utbildningsområdet.

Vi har nu stängt enkätundersökningen för den här gången. Tack för alla svar!

Frukostseminarium: Hur kan UDL bidra till en mer inkluderande skola?

Barn i ett klassrum som använder läsplattor

Den 7 november arrangerar Rätt från början ett frukostseminarium tillsammans med Funktionsrätt Sverige.

Seminariet fokuserar på hur det pedagogiska konceptet Universell design för lärande, UDL, kan bidra till en mer inkluderande skola – och vilka erfarenheter som finns hos de skolor som introducerat det här sättet att arbeta.

Medverkande:

  • Elaine Kotte, universitetslektor, Malmö universitet. Elaine Kottes avhandling från 2017 har titeln ”Inkluderande undervisning, Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv”
  • Aida Kotorcic, grundskolelärare på Sollentuna International School. Aida Kotorcic har varit med i implementeringen av UDL i Sollentuna kommun sedan 2016. Dessutom utbildar och handleder hon kollegor inom Sollentuna kommun i UDL.

Universell utformning för lärande, UDL, är en undervisningsmetod för ökad inkludering som börjat introduceras i svenska skolor. Metoden går ut på att erbjuda flexibilitet i lärandesituationen – det ska finnas flera olika likvärdiga sätt för eleverna att bli engagerade och stimulerade till lärande, att ta till sig information och uttrycka sina inhämtade kunskaper.

Moderator: Stefan Åkerberg, utredare på Funktionsrätt Sverige

Anmälan via den här länken

Inbjudan till frukostseminarium om inkluderande utbildning (pdf)

Rätt från början på MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna 2019

Projektet medverkar vid MR-dagarna i Linköping den 14-16 november. I samband med MR-dagarna presenterar vi en rapport om läget för universell utformning i Sverige. Vi kommer att dela bord med Funktionsrätt Sverige och hålla i ett miniseminarium på Stora scenen fredagen den 15 november kl 15:30.

Miniseminariet arrangeras i samverkan med Funktionsrätt Östergötland

På gång i projektet – Workshops, rapport och seminarier

Under november kommer Rätt från början att arrangera workshops med fokus på universell utformning inom utbildning och bostad/byggd miljö. Workshopen om utbildning är planerad till den 7 november och för bostadsområdet blir det med stor sannolikhet en workshop den 22 november. Mer information om program och anmälan kommer inom kort att publiceras på vår webbplats.

Bilden visar grupparbete vid en workshop som Rätt från början arrangerat.

I november kommer vi också att publicera en rapport om implementeringen av universell utformning i Sverige. Rapporten ska spegla nuläget och vilka behov som finns i arbetet för tillgänglighet genom universell utformning.

Den 24 oktober arrangerar projektet ett seminarium vid Certec informerar på Lunds universitet. Projektet medverkar också vid MR-dagarna i Linköping den 14-16 november.

Skip to content